Szanowni Państwo

Przypomnijmy, że w dniu 11.03.2020 r. rząd RP w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa wywołującego chorobę COVID – 19 podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, szkół wyższych, żłobków i innych placówek użyteczności publicznej w okresie 12.03.2020 r. – 25.03.2020 r.

W dniu 13.03.2020 r. – postanowiono o wprowadzeniu na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego a tydzień później stanu epidemii,

W dniu 22.03.2020 r. – na szczeblu rządowym zapadła decyzja o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych, szkół wyższych, żłobków i innych placówek użyteczności publicznej na dalszy okres tj. do 14 kwietnia 2020 r.

24.03.2020r. wprowadzono nowe zaostrzone zasady bezpieczeństwa, które będą obowiązywać do soboty 11 kwietnia 2020r.

Od dnia 24.03.2020r. kiedy wprowadzono nowe zaostrzone zasady bezpieczeństwa Starostwo Powiatowe w Zakopanem nadal umożliwia załatwianie spraw, wprowadzając jednak absolutny zakaz poruszania się interesantów wewnątrz budynku, w którym pozostają jedynie pracownicy. Interesanci obsługiwani są przez zabezpieczony Dziennik podawczy. Do holu budynku mogą wejść tylko 2 osoby potrzebujące załatwić sprawę i pozostać w odległości 2 m od siebie, pozostali interesanci niestety będą musieli poczekać na swoja kolejkę na zewnątrz budynku. Nadmieniamy, że uruchomiono zdalną obsługę geodetów.

Interesanci mogą się kontaktować z pracownikami urzędu telefonicznie i mailowo a dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów opublikowane są zarówno na stronie internetowej jak i informacjach wywieszonych na zewnątrz budynku oraz w holu Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zwracamy się jednak z prośbą, by każdorazowo przemyśleć swoją decyzję o konieczności osobistego załatwienia sprawy w urzędzie i korzystać jak najwięcej z możliwości kontaktu telefonicznego i mailowego.

Jako urzędnicy jesteśmy odpowiedzialni i w tym duchu pragniemy wypełniać swoją służbę oraz prowadzić sprawy by w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby mieszkańców i sprostać swoim obowiązkom.

 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że Powiat Tatrzański realizuje zadania na wielu płaszczyznach takich jak:

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • geodezji, kartografii i katastru,
 • administracji architektoniczno-budowlanej,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • ochrony praw konsumenta,
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • obronności,
 • promocji powiatu,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

To oznacza, że Starostwo Powiatowe w Zakopanem nawet w okresie sytuacji kryzysowej ma obowiązek podejmować działania dla zaspokojenia potrzeb swoich mieszkańców w sposób płynny i bezpieczny.

W sytuacji panującej epidemii koronawirusa Starostwo Powiatowe w Zakopanem począwszy od 11.03.2020 roku, gdy pojawiły się pierwsze decyzje rządowe zapobiegające jej rozprzestrzenianiu, równolegle z decyzjami na szczeblu rządowym podejmuje sukcesywnie działania zabezpieczające, ale i zapewniające ciągłość realizacji zadań oraz pracę urzędu.

Urząd w podanym wyżej okresie funkcjonuje normalnie załatwiając sprawy według kompetencji, stopniowo i zgodnie z zaleceniami rządu wprowadza zaostrzenia dotyczące kwestii przyjmowania stron.

Starostwo Powiatowe w Zakopanem podjęło działania zabezpieczające zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Działania wewnętrzne polegają na: zakupie i montażu dozowników płynów dezynfekcyjnych, wyposażeniu pracowników w rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, ograniczaniu przemieszczania się pracowników, montażu szyb osłonowych, rozwieszeniu informacji o podstawowych czynnościach ochronnych i higienicznych zarówno w stosunku do pracowników jak i interesantów.

Urząd zapewnił swoim pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie każdy Wydział Starostwa ze względu na swój charakter i rodzaj prowadzonych spraw ma taką możliwość. Dlatego pracownicy pozostający w urzędzie na stanowiskach pracy są w miarę możliwości przemieszczani w taki sposób, by móc wykonywać obowiązki w bezpiecznej odległości i przestrzeni.

Działania zewnętrzne: w nowej i trudnej rzeczywistości urząd funkcjonował i funkcjonuje nie izolując się od załatwiania spraw mieszkańców. W początkowej fazie Starosta Tatrzański w swoim komunikacie zwrócił się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie wizyt w Starostwie i jego jednostkach do spraw pilnych – wymagających bezpośredniej wizyty w urzędzie. Poproszono również by w tym czasie nie przyprowadzać do urzędu dzieci, bo i takie zdarzenia miały miejsce. Ograniczono również wizyty interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu poprzez rezerwację załatwienia swojej sprawy drogą elektroniczną. W wysokim stopniu ograniczono przemieszczanie się interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami a także Budownictwa i Architektury.