I. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia

 1. Realizacja działań związanych z wykonywaniem przez Samorząd Powiatowy funkcji Podmiotu Tworzącego dla podległych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej tj. Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego oraz Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej,
 2. Realizacja zadań związanych z promocja zdrowia i profilaktyką schorzeń cywilizacyjnych,
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia,
 4. Ustalania godzin pracy aptek i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu,
 5. Współdziałanie ze służbami ratowniczymi Powiatu w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 6. Współpraca z urzędami, organizacjami i zakładami opieki zdrowotnej w zakresie tworzenia, monitorowania planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
 7. Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie zadań określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

II. Z zakresu polityki społecznej

 1. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – w szczególności tych zadań Samorządu, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON,
 2. Współdziałanie w opracowywaniu Powiatowego Programu Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 3. Współdziałanie z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej - szczególnie z zakresu problematyki uzależnień,
 5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji zadań i programów określonych w przepisach prawa – szczególnie w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 6. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej,
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.