Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich ( Dz. U. Nr 249, poz. 1866 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Informacje ogólne

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski wydaje Starosta Tatrzański jako organ właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane w formie decyzji.

 1. Wnioskodawcą może być najbliższa oraz pozostała rodzina osoby zmarłej:
  1. Pozostały małżonek(ka).
  2. Krewni zstępni.
  3. Krewni wstępni.
  4. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.
  5. Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
  6. Pełnomocnik wskazany przez osoby wymienione w punkcie 1.
 2. Prawo pochowania zwłok przysługuje również:
  1. Właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych - w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.
  2. Organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym - w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.
  3. Osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.


Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku udostępniony na stronie Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
 2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorób zakaźnych.
  Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zakopanem,
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy systemu ePUAP o ile Wnioskodawca posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. Przesłać drogą e-mailową na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  4. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
   Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

 


Opłaty

 1. Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Decyzja o wydaniu pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa lub decyzja o odmowie wydania ww. pozwolenia jest sporządzana w oparciu o porozumienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zakopanem
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez e-mail oraz skrzynkę kontaktową systemem ePUAP
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 4. Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem : osobiście, telefonicznie – Wydział Organizacyjny tel. 18 20 239 19,
18 20 239 23, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O wydaniu zezwolenia należy powiadomić polskiego konsula w kraju, w którym doszło do zgonu, w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Wzory dokumentów do pobrania dostępne są w zakładce "wzory dokumentów" na podstronie wydziału organizacyjnego