Organizacja pracy Starostwa

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa,
 2. obsługa Zarządu – prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Zarząd Powiatu,
 3. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
 4. zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Starostwo,
 5. organizacja i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem „Dziennika podawczego",
 6. organizacja obiegu dokumentów oraz obiegu informacji
  - między poszczególnymi wydziałami,
  - między Starostwem a interesantami,
 7. nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,
 8. wykonywanie zadań związanych z wyborami:
  - samorządu terytorialnego,
  - referendum lokalnego,
 9. prowadzenie kancelarii ogólnej,
 10. prowadzenie archiwum zakładowego,
 11. prowadzenie rejestrów:
  - zarządzeń Starosty,
  - umów,
  - porozumień,
  - kontroli prowadzonych w Starostwie i jednostkach podległych,
 12. opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań wydziału oraz sprawozdawczości obejmującej swoją problematyką urząd jako całość.

Prowadzenie rejestrów

 1. Rejestr zarządzeń Starosty
 2. Rejestry umów i porozumień z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami
 3. Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty
 4. Rejestr upoważnień do kontroli prowadzonych w Starostwie i jednostkach podległych
 5. Rejestr skarg i wniosków
 6. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

Prowadzenie spraw pracowniczych

 1. racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac Starostwa,
 2. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 3. aktualizacja dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
 4. przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz przejściem na rentę i emeryturę,
 5. przygotowywanie dokumentacji dla ZUS, rachuby płac i Zakładowej Komisji Socjalnej,
 6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa oraz niektórych jednostek organizacyjnych na podstawie porozumień,
 7. zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż.,
 8. egzekwowanie dyscypliny pracy w Starostwie,
 9. prowadzenie dokumentacji związanej ze sposobem dokonywania ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 10. prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze,
 11. koordynacja spraw związanych ze szczegółowym sposobem przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę,
 12. koordynacja prac nad regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych oraz prac związanych z jego zmianami,
 13. opracowywanie regulaminu pracy urzędu,
 14. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia,
 15. prowadzenie spraw praktyk uczniów i studentów,
 16. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami,
 17. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dotycząca zatrudnienia osób w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Sprawy obywatelskie

 1. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski
 2. Biuro rzeczy znalezionych