To już po raz trzeci!

Dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem w dniach 17 lutego – 6 marca  2020 roku uczestniczyły w trzytygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych. 34 uczniów i 7 opiekunów wzięło udział w projekcie pt. „Europejskie staże zawodowe uczniów i nauczycieli Hotelarza” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowano ze środków PO WER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie i odpowiedzialnymi za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych, były doświadczone instytucje: Training Vision Lid w Portsmouth i Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze.

Pierwsza grupa uczniów w zawodzie technik informatyk oraz technik ekonomista odbyła praktykę w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, natomiast druga grupa w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych miała możliwość praktykować w hiszpańskiej Maladze.

Nie było łatwo zakwalifikować się do tak atrakcyjnego projektu! Aby znaleźć się w grupie szczęśliwców, należało pomyślnie przejść rekrutację, która obejmowała rozmowę z języka angielskiego, test z wiedzy przedmiotowej, CV i list motywacyjny, które musiał napisać każdy z kandydatów.

Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, odbywając kurs języka angielskiego i hiszpańskiego, przygotowanie kulturowe oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Niezwykle istotne okazało się też spotkanie informacyjno-organizacyjne, podczas którego wyjeżdżający uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani   o wszelkich formalnych aspektach stażu.

Warto podkreślić, że udział w projekcie był dla uczniów całkowicie darmowy. W ramach przyznanych środków uczestnicy mieli zapewnione bezpłatne zajęcia, przygotowujące do udziału w praktykach, transport zagraniczny, noclegi, wyżywienie, bilet na komunikację miejską i ubezpieczenie. Uczestnicy praktyk otrzymali również wsparcie finansowe w postaci tzw. „kieszonkowego”.

Uczniowie, odbywający praktyki w Portsmouth, mieszkali u angielsko-włoskiej rodziny, dzięki czemu mieli doskonałą okazję, żeby rozwijać swoje umiejętności językowe. Każdego dnia, pracując w wyznaczonych firmach, sami podróżowali angielską komunikacją miejską, co było nie tylko pewnego rodzaju przygodą, ale także nauką samodzielności. W pracy posługiwali się językiem angielskim. Praktyki zawodowe to nie tylko praca. Znalazł się czas na odpoczynek, rozrywkę i zwiedzanie pięknych miejsc, a zatem młodzież poznała  m.in. Portsmouth oraz Londyn.

Uczniowie, którzy wyjechali do Malagi, byli zakwaterowani w hotelu w centrum miasta. Oprócz odbywania praktyk tej grupie udało się zwiedzić piękne okolice Malagi i spróbować wspaniałych hiszpańskich potraw.

Ponieważ hiszpańskie przysłowie mówi: Kto nie widział Grenady, ten niczego nie widział, nasi uczniowie wzięli też udział w wycieczce do Grenady, zwiedzając tam m.in. Alhambra, warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII w. przez Nasrydów i rozbudowany w XIV w.- arcydzieło architektury arabskiej oraz Katedrę Santa María de la Encarnación.

W trakcie odbywania praktyk młodzież zrealizowała założone cele szczegółowe, tj.: poznanie obowiązujących procedur i standardów na zachodnioeuropejskim rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych. Uczniowie mieli również szansę na poznanie kultury  i obyczajów Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii i na konfrontację posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką.

Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, o innej kulturze, odmiennych zwyczajach, upodobaniach i mentalności stażyści otrzymali cenną lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla wszelkiej inności. Mieli też okazję wypracować w sobie otwartość na odmienne kultury  i zwyczaje, nie zawsze dla nas zrozumiałe i często trudne do zaakceptowania.

Cenne dla praktykantów było również nabycie nowych umiejętności społecznych i adaptacyjnych, ułatwiających współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym; zdolności rozwiązywania codziennych problemów, zrozumienia i tolerancji dla innych członków zespołu. Udział  w projekcie przyczynił się do wzrostu poczucia własnej wartości i podniesienia samooceny. Niewątpliwie uczestniczenie w praktykach wpłynęło na osobisty rozwój uczestników i motywację do dalszej nauki, a rozwijanie nowych kompetencji stało się szansą na znalezienie lepszej pracy.

Wszyscy uczestnicy po zakończeniu praktyki dostali od Partnerów certyfikaty, które stanowią doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności zawodowych.

Natomiast po zakończeniu projektu uczniowie otrzymują ponadto certyfikaty Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe zyskują postać formalną  i uznawaną przez europejskich pracodawców.

Wszyscy uczestnicy podkreślają, że trzy tygodnie praktyk upłynęły bardzo szybko, a zdobyte doświadczenia na pewno będą w przyszłości cennym atutem w trakcie poszukiwania pracy.