Zagraniczne praktyki uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Hotelarsko- Turystycznych w Zakopanem

Uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem po raz kolejny, uczestniczyli w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+.Projekt jest odpowiedzią na potrzeby szkoły w zakresie nieustannego dążenia do zwiększania jakości kształcenia zawodowego, poprzez wdrażanie i realizację nowych ciekawych metod i narzędzi dydaktycznych, którymi bez wątpienia są mobilności w ramach kształcenia zawodowego.

W okresie od 22 kwietnia do 10 maja bieżącego roku grupa 16 uczniów szkoły pod opieką dwóch nauczycielek, odbyła praktyki zawodowe w Chorwacji. Praktykę zawodową w Splicie odbyło czternastu uczniów Technikum w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki oraz dwóch uczniów szkoły branżowej w zawodach kucharz i cukiernik.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzane według harmonogramu podanego do publicznej wiadomości przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/    

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r., rejestracja (logowanie) kandydatów  rozpocznie się 13 maja 2024 r. Wszystkie informacje, znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-4-24-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2024-r-terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2024-2025/

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański:

  1. Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera (balzer.cal24.pl),
  2. Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego (zsbzakopane.pl),
  3. Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego (zsht.pl). Regulamin rekrutacyjny dostępny jest na stronie: http://zsht.pl/strona/index.php/rekrutacja2024/.

Aktualne oferty rekrutacyjne szkół oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne są w załącznikach poniżej.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem wreszcie posiada nowoczesną siedzibę, która zapewni zarówno nauczycielom jak i uczniom komfortowe warunki do nauki i pracy. Remont, który pochłonął prawie 8 mln złotych obejmował nie tylko termomodernizację i wymianę instalacji, ale dzięki wykonanym pracom w budynku powstała również galeria ogólnodostępna dla mieszkańców i turystów. Głównie prezentowane będą w niej prace artystyczne uczniów tej znakomitej artystycznej szkoły w Zakopanem. Powiat Tatrzański na uroczystości otwarcie budynku po remoncie reprezentowali: starosta Piotr Bąk i jego zastępca Władysław Filar.

W drugiej połowie marca w Zakopanem gościła młodzież oraz nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Wizyta odbyła się w ramach edukacyjnej i kulturowej współpracy, jaką placówka szkolna ze Swarzędza nawiązała pod koniec ubiegłego roku z Zespołem Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego oraz Zespołem Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, których organem prowadzącym jest Powiat Tatrzański.

Uczniowie z klas o profilu technologii drewna oraz gastronomicznym Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu wzięli udział w specjalnie przygotowanych warsztatach. Pierwsi z nich mogli spróbować swoich sił w trudnej sztuce snycerstwa, drudzy natomiast mieli wspaniałą okazję poznać tajniki przygotowywania podhalańskich potraw.

W czwartek 21 marca doszło do podpisania Listu Intencyjnego – regulującego rozstrzygnięcie wielu kwestii pomiędzy Powiatem Tatrzańskim, a Województwem Małopolskiego. W efekcie tego pojawiły się nowe perspektywy rozwoju dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. A wszystko dzięki porozumieniu pomiędzy Województwem Małopolskim, który jest organem prowadzącym placówkę, a Powiatem Tatrzańskim, właścicielem dużej działki przyległej do terenu szkoły. Podpisany list intencyjny, to zielone światło dla decyzji o zgodzie na kupno przez Województwo Małopolskie wspomnianej działki za około 15 mln złotych. To pozwoli na rozbudowę w przyszłości Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem o nowoczesną część o charakterze m.in. dydaktycznym. List intencyjny w tej sprawie w Zakopanem podpisał starosta tatrzański Piotr Bąk oraz Witold Kozłowski marszałek Małopolski.

Uchwała Nr 665/4/24
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 7 lutego 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 późn.zm.), art. 63 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ustala co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 8.

§ 2.

1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie zgodnie na stronie internetowej ( www.powiat.tatry.pl  ) i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stypendia starosty przyznawane są najlepszym absolwentom w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Tatrzańskiego. Są to jednorazowe nagrody o wartości 3 000 zł, 4 000 zł bądź 5 000 zł dla absolwentów szkół kończących się maturą oraz 1 500 zł, 2 000 zł bądź 3 000 zł dla absolwentów szkół branżowych.

Otrzymanie tych stypendiów jest bardzo trudne, ponieważ kryteriów, które należy tutaj spełnić jest bardzo dużo. Do nich zaliczamy między innymi wyniki egzaminu maturalnego, wyniki egzaminu zawodowego, średnią ocen z wszystkich lat nauki, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, praca na rzecz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, przynależność do klubów sportowych, zespołów regionalnych, aktywny udział w życiu klasy i szkoły oraz frekwencja. Bardzo ważnym warunkiem jest podjęcie dalszej nauki.

W sali obrad Urzędu Miasta zostały wręczone puchary dla uczniów szkół Powiatu Tatrzańskiego za sportową rywalizację i wspaniałe osiągnięcia sportowe.

W wydarzeniu wzięli udział: Władysław Filar Wicestarosta Tatrzański, Maciej Gąsienica Walczak Przewodniczący Komisji Sportu w Radzie Miasta Zakopane, Dyrektor MOSIR Leszek Behounek oraz przedstawiciele magistratu.

W Sportowej Rywalizacji Szkół Powiatu Tatrzańskiego 2022/2023 udział wzięło w sumie 9713 uczniów

W ramach Igrzysk Dzieci wystartowało 5159 uczniów (dziewcząt i chłopców)

Po raz 16 Powiat Tatrzański organizował konkurs wiedzy historycznej pod nazwą „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” - dedykowany dla młodzieży. Konkurs odbywa się w ramach uroczystości upamiętniających odzyskanie niepodległości przez Polskę. Tematem wiodącym tegorocznego konkursu była "160 rocznica Postania Styczniowego". Finał konkursu odbył się 10 listopada 2023 roku w Białym Dunajcu. Oto lista laureatów:
Szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce: Powiat Hrubieszowski
II miejsce: Powiat Rawicki
III miejsce: Powiat Łowicki

Z okazji 150 rocznicy urodzin Generała Józefa Hallera w dniu 30 października br. młodzież ze szkół Powiatu Tatrzańskiego uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do miejsc związanych z Generałem. Organizatorami wyjazdu byli Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem i Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Młodzież miała możliwość zwiedzania dworku i jego okolic w Jurczycach - miejsca narodzin Hallera. Przed wjazdem do dworku młodzież złożyła wiązankę i zapaliła znicze pod pomnikiem Generała. Kolejnym punktem była izba pamięci rodu Hallerów i Hallerczyków, dawna szkoła ufundowana przez Annę i Ewę Hallerówny siostry generała. Ekspozycja zawierała pamiątki związane z życiem i działalnością najsławniejszych członków rodu i żołnierzy Błękitnej Armii.