Uchwała Nr 549/5/23

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie: konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tatrogród” w Zakopanem, Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej i powołania jej składu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 530) w związku z art. 97 ust.
1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego:

§ 1

  1. Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tatrogród” w Zakopanem.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zakopanem (www.bip.gov.pl).

§ 2

 

  1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:

1)   inż. Marek Możdżeń – Sekretarz Powiatu Tatrzańskiego - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

2)   mgr Zofia Garbulińska – Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego - Członek Komisji

3)   mgr Renata Zielińska – Dyrektor PCPR - Członek Komisji

4)   mgr Maciej Krokowski – Radca Prawny - Członek Komisji

5)   mgr Katarzyna Chyc – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sekretarz Komisji

  1. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

 § 3

Wykonanie Uchwały zleca się Staroście Tatrzańskiemu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.