logo powiatu

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO UCHWAŁĄ NR 38/11/19 z dnia 28 marca 2018 roku ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 


 

Uchwała Nr 38/11/19

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 28 marca 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

 

    Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 4 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

§ 2

Regulamin Konkursu oraz ogłoszenie o konkursie opracowane i przyjęte przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Tatrzańskiego Nr 21/7/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.