W czwartek 21 maja odbyły się obrady sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego, podczas których  na wstępie zebrani zostali zapoznani z raportem o stanie Powiatu Tatrzańskiego, który przedstawił Sekretarz Powiatu Marek Borkowski. Od roku ubiegłego Zarządy Powiatów są zobowiązane do przygotowywania takiego dokumentu. Przedstawia on szereg informacji, w tym te o finansach danej jednostki samorządowej. – Cieszę się, że sytuacja finansowa naszego samorządu systematycznie się poprawia – mówił podczas dyskusji Tomasz Dzierżęga radny i przewodniczący Komisji Budżetowej Powiatu Tatrzańskiego.

Proszę spojrzeć na dwa ostatnie lata: przychody wzrosły z 63 na 72 mln, a jednocześnie wydatki spadły z 64 na 63 mln złotych. Rekordowa nadwyżka pomogła w spłacie zaciągniętych przez kilku laty zobowiązań finansowych. Dzięki temu ogólna sytuacja finansowa samorządu znacząco się poprawiła. Pozostałą część kredytu moglibyśmy nawet spłacić od ręki, a pod koniec 2019 roku nasza sytuacja była najlepsza w historii. Ta dobra sytuacja pozwala nam też w dobie pandemii patrzeć w przyszłość ze sporą dozą spokoju.  Co również cieszy to fakt, że wciąż powiększa się ilość mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego, choć widać tutaj tendencję zwalniania tempa.

Kolejna, ważna część XIV Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego to sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu za rok 2019. Zarząd ma obowiązek co roku przyjmować taki dokument oraz potem przedkładać Radzie Powiatu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. I 25 marca Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu i przekazał je m.in. Radzie Powiatu Tatrzańskiego.  – Nasze zrealizowane w roku 2019 dochody to prawie 72,9 mln złotych, natomiast wydatki nieznacznie przekraczają 63 mln złotych - mówi Zofia Garbulińska Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego. – I tak np.  modernizacja nawierzchni dróg powiatowych to prawie 300 tysięcy złotych, a dodatkowo budowa chodnika w Nowym Bystrym osiągnęła praktycznie kwotę 100 tysięcy złotych. Szpital Chorób Płuc otrzymał z kolei na zakup sprzętu medycznego kwotę przekraczającą 800 tysięcy złotych, a modernizacja Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznej to ponad 2 mln złotych.

Następnie Rada Powiatu Tatrzańskiego głosowała za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły. I Rada Powiatu Tatrzańskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Ostatnia sesja to również kolejne, bardzo ważne wydarzenie – głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego. Przyjęcie uchwały i udzielenie absolutorium wynikają z ustawy o samorządzie terytorialnym. Komisja Rewizyjna wcześniej wydała pozytywną opinię, jeśli chodzi o wykonanie budżetu jak i udzielenia absolutorium dla Zarządu. Również Regionalna Izba Obrachunkowa zarekomendowała udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego. W głosowaniu wszyscy radni Powiatu Tatrzańskiego byli za udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2019 – decyzja zapadła jednogłośnie. – Chciałem podziękować za votum zaufania i absolutorium – podkreślał starosta tatrzański Piotr Bąk. – Tak naprawdę absolutorium jest dla Skarbnika, który ma szereg uprawnień, ale i ogromną odpowiedzialność. Każda uchwała Zarządu Powiatu Tatrzańskiego wymaga kontrasygnaty Skarbnika – potrzebna jest tutaj harmonijna, dobra współpraca służąca społeczeństwu. Chciałem tutaj podziękować Pani Skarbnik za wspólną pracę i jej efekty. Nasza polityka finansowa, która zmniejszała zadłużenie i racjonalizowała wydatki pozwoliła na przygotowanie nadwyżki. Mieliśmy tutaj na celu posiadanie środków na wkład własny przy wspólnych inwestycjach. Ale to również powoduje, że płynność finansowa jest niezagrożona i wszystkie zaplanowane inwestycje i zadania zostaną wykonane. Za to właśnie dziękuję Pani Skarbnik i całej Radzie Powiatu Tatrzańskiego. Pragnę przypomnieć, że w wielu innych samorządach jest znacznie gorzej, jeśli chodzi o skutki finansowe spowodowane przez pandemię koronawirusa. My ze spokojem możemy patrzeć w przyszłość.

Relacja wideo z sesji, całość nagrania:

 

Relacja wideo z sesji, wybrane fragmenty:

Raport o stanie Powiat Tatrzańskiego
Debata nad raportem o stanie Powiatu Tatrzańskiego
Przyjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego - 19:59

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za rok 2019 - 25:11

 

Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego - 9:13