logo powiatu

Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje o zamiarze przystąpieniu przez Powiat Tatrzański do realizacji w 2019r. programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W 2019r. beneficjenci- za pośrednictwem Powiatu – mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się , tworzeniu spółdzielni socjalnych osób prawnych, likwidacji barier transportowych, dofinansowania wkładu własnego w projektach dot. aktywizacji osób niepełnosprawnych, tworzenia warsztatów terapii zajęciowej.

Obszary Programu realizowane w 2019r. przez Powiat Tatrzański:

- obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych , środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
- obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
- obszar D - likwidacja barier transportowych
- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dot. aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych (wnioski składane bezpośrednio do PFRON w terminie - do 30.10. 2019r. )
obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach Programu mogą składać Wnioski wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 lub przesłać pocztą na adres tut. Starostwa.

Wnioski do programu będą przyjmowane w terminie do dnia 31 stycznia 2019r. ( w przypadku wysyłania pocztą liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zakopanem).

Szczegółowe informacje dot. warunków i procedur realizacji w/w Programu oraz wzory dokumentów (do pobrania) można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce : O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III”. Nadto informacje dot. w/w Programu można uzyskać w siedzibie Oddziału PFRON w Krakowie ul. Na Zjeździe 11 tel. (0-12) 31 21 418 lub w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej tut. Starostwa tel. (18) 20 239 17.