Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje o zamiarze  przystąpieniu przez Powiat Tatrzański do realizacji w 2020r. programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W 2020r. beneficjenci- za pośrednictwem Powiatu – mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze likwidacji barier architektonicznych i barier  w komunikowaniu się, tworzeniu spółdzielni socjalnych osób prawnych, likwidacji barier transportowych, dofinansowania wkładu własnego w projektach dot. aktywizacji osób niepełnosprawnych, tworzenia i modernizacji warsztatów terapii zajęciowej.

 

Obszary Programu realizowane w 2020r. :

- obszar A - zapewnienie dostępności  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych(wnioski składane bezpośrednio  do PFRON w terminie  - do 30 listopada 2020r. )
- obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych , środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
- obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych  
- obszar D - likwidacja barier transportowych
- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego  w projektach dot. aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych (wnioski składane bezpośrednio do PFRON w terminie - do 30 listopada 2020r.)
- obszar F - remont lub modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej
- obszar G - tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych


Podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach Programu mogą składać Wnioski wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 lub przesłać pocztą na adres tut. Starostwa .
Wnioski do programu będą przyjmowane w terminie do dnia  05 lutego 2020r. ( w przypadku wysyłania pocztą liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zakopanem).   

Szczegółowe informacje dot. warunków i  procedur realizacji  w/w Programu oraz wzory dokumentów (do pobrania) można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce : O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III”. Nadto informacje dot. w/w Programu można uzyskać w siedzibie Oddziału PFRON w Krakowie ul. Na Zjeździe 11 tel. (0-12) 31 21 418 lub w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej tut. Starostwa tel. (18) 20 239 17 .