Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę bankową budżetu powiatu tatrzańskiego oraz jego jednostek organizacyjnych”.

Zgodnie z postępowanie prowadzone przez Powiat Tatrzański – wartość zamówienia nie przekracza 130 000 PLN – na podstawie art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 201 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy jak poniżej:

Lp.

Nazwa/adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Cena jednostkowa - prowadzenie rachunku

Cena jednostkowa - opłata za przelew rachunki
w innych bankach

RAZEM cena jednostkowa obsługi bankowej/ punktacja   (3+4)

Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych/ punktacja

RAZEM PUNKTACJA (5+6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2
34-500 Zakopane

0,00 zł

0,60 zł

0,60 zł / 79,64 pkt

0,00 % /    19,98 pkt

99,62 pkt  Wybrany Wykonawca

2.

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 2
01-211 Warszawa

35,00 zł

0,00 zł

35,00 zł / 74,82 pkt

0,00 % /        19,98 pkt

94,79 pkt

3.

Pieńiński Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 12
14-450 Krościenko

15,75 zł

0,00 zł

15,75 zł / 77,28 pkt

0,11% /      20,00 pkt

97,28 pkt

Oferta wybrana do realizacji zamówienia:
Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem                 
ul. Kościuszki 2
34-500 Zakopane

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, uzyskała najwyższą liczbę punktów względem kryteriów wskazanych w ofercie.

 1. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb powiatu dochodami własnymi i zasilającymi,
 2. analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
 3. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
 4. prowadzenie spraw funduszy celowych,
 5. nadzór i kontrola nad działalnością finansową powiatowych jednostek organizacyjnych,
 6. opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
 7. współpraca z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,
 8. ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa z tytułu umów użytkowania wieczystego i dzierżaw,
 9. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej gospodarstw pomocniczych i innych jednostek na mocy porozumień,
 10. sporządzanie list płac, obliczanie zasiłków rodzinnych, chorobowych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,
 11. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego,