na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.)

Starosta Tatrzański

zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2022r.

po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja  znak GN.6853.3.2021 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid.: 600/1, 600/2, 600/3, obręb Białka Tatrzańska, jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. na wykonanie prac związanych z realizacją celu publicznego w ramach zadania „Poprawa pewności zasilania Odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska Zadanie nr 1 (etap 1-5)” obejmującego modernizację istniejącej sieci energetycznej średniego napięcia 15kV polegającej na budowie dwutorowej sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV wraz ze współbieżną siecią światłowodową w miejscu istniejącej jednotorowej sieci średniego napięcia 15kV.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.3.2021 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego  w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 19 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnieniaw taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż.  PIOTR BĄK