1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:
  ich ewidencjonowanie, wycena, sporządzanie planów wykorzystania, egzekwowanie należności za ich wykorzystywanie, nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 2. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, ustalanie i aktualizacja opłat.
 3. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Powiatu lub Województwa.
 4. Wykonywanie zadań w sprawie wywłaszczeń, ograniczeń sposobu korzystania
  z nieruchomości i odszkodowań z tych tytułów.
 5. Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 6. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne.
 7. Wykonywanie zadań z zakresu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych i wypłat odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone.
 8. Wykonywanie zadań z zakresu ustalania i wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne i tereny PKP oraz odszkodowań za grunty przejęte na Rzecz Skarbu Państwa lub JST w oparciu o decyzje ZRID.
 9. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 10. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
 11. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
 12. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 13. Regulacja nabycia nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe w trybie ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 14. Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności : podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym
  w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
  o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości powiatowej oraz o wpis w księdze wieczystej.
 15. Przygotowywanie i zawieranie umów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 16. Sporządzanie dokumentacji i występowanie z wnioskami do wojewody o przekazanie
  mienia na rzecz Powiatu.
 17. Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości.
 18. Sporządzanie informacji o stanie mienia powiatowego.