Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0504 Suche, jedn. ewid. Poronin, oznaczonej jako dz. ewid. nr 15435/4 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV linii kablowej 15kV oraz powiązań z istniejącą siecią nN 0,4kV w miejscowości Suche Mineralna” obejmującego budowę nowej sieci energetycznej – wymianę istniejącej sieci napowietrznej starego typu (nieizolowanej) na sieć dwunapięciową pełnoizolowaną oraz budowę nowych sieci napowietrznych nN0,4kV pełnoizolowanych i rozbiórkę istniejących sieci napowietrznych nN0,4kV starego typu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 8 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0504 Suche, jedn. ewid. Poronin, oznaczonej jako dz. ewid. nr 15435/3 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV linii kablowej 15kV oraz powiązań z istniejącą siecią nN 0,4kV w miejscowości Suche Mineralna” obejmującego budowę nowej sieci energetycznej niskiego napięcia w wersji izolowanej (jako nowy obwód z projektowanej sieci transformatorowej) oraz budowie nowego stanowiska słupowego przy granicy działki ewidencyjnej, oraz budowie nowej sieci napowietrznej ze słupa nN0,4kV w kierunku zabudowań na tej działce ewidencyjnej w wersji izolowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności, o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 8 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1, ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1722) informuję, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Bukowina Tatrzańska własności działek ewid. nr 3530/48, 3530/50 oraz 3530/51 powstałych z podziału dz. ewid. 3530/23 obr. 0307 Leśnica, w jednostce ewidencyjnej Bukowina Tatrzańska, użytkowanych jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1, ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1722) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Poronin, własności działek ewid. nr 5021/2 i 5628/1 obr. 0507 Małe Ciche, w jednostce ewidencyjnej Poronin, użytkowanej jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344, ze zm.) Starosta Tatrzański ogłasza się, że do wydzierżawienia na okres 3 lat została przeznaczona nieruchomość:

  1. Działka ewid. 503/2, obr. 005 Zakopane, o powierzchni 0,0094 ha, księgą wieczystą NS1Z/00038578/5, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  2. nieruchomość wg. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: „Kościeliska” leży w ok. 90% w terenie oznaczonym 10.MNtereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w ok. 10% w terenach oznaczonych KDG/1.KDZ – tereny drogi publicznej klasy głównej, docelowo klasy zbiorczej
  3. Oddanie w dzierżawę opisanej w pkt 1 nieruchomości następuje w celu wykorzystania jako dojazd i parking, dla sąsiadujących działek ewid. 244 i 245/4, obr. 007
  4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.
  5. Czynsz dzierżawy należny Skarbowi Państwa z tytułu udostępnienia terenu wynosi: 2 162 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote) netto rocznie zgodnie z zarządzeniem Starosty Tatrzańskiego nr 34 z dnia 26 maja 2020 r, przy czym stawka bazowa została powiększona o wskaźnik wzrostu cen za lata 2021-2022.