Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1, ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1722) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 grudnia 2023 r. Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Bukowina Tatrzańska, własności działki ewid. nr 4315 obr. 0307 Leśnica, w jednostce ewidencyjnej Bukowina Tatrzańska, użytkowanej jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Działka ewid. nr 4315 obręb 0307 Leśnica o nieuregulowanym stanie prawnym odpowiada p.gr.l.kat 4315 z KW NS1T/00009196/7.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych „Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nieruchomości objęte wnioskiem, o którym mowa w art. 4 ust. 2, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja w sprawie tego wniosku stała się ostateczna.”

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami niniejszego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, godziny przyjęć od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00, pawilon B, pokój nr 118.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutej prawny zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego

Doręczenie uznaje się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1, ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1722) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 grudnia 2023 r. Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Bukowina Tatrzańska, własności działki ewid. nr 4317/1 obr. 0307 Leśnica, w jednostce ewidencyjnej Bukowina Tatrzańska, użytkowanej jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Działka ewid. nr 4317/1 obręb 0307 Leśnica o nieuregulowanym stanie prawnym odpowiada p.gr.l.kat 4317 z KW NS1T/00009196/7, p.gr.l.kat 4312/10 z KW NS1T/00009196/7 oraz p.gr.l.kat 4313/2 z KW NS1Z/00062315/1.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych „Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nieruchomości objęte wnioskiem, o którym mowa w art. 4 ust. 2, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja w sprawie tego wniosku stała się ostateczna.”

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami niniejszego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, godziny przyjęć od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00, pawilon B, pokój nr 118.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutej prawny zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego

Doręczenie uznaje się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2024r. po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja nr 2 znak GN.6853.4.2022 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0028 Zakopane, jednostka ewidencyjna Zakopane, oznaczonej jako działka ewid. nr 488 na odcinku od granicy z działką ewid. nr 453 obr. 28 do rozjazdu przy budynku nr 21, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. na wykonanie prac związanych z realizacją projektu polegającego na modernizacji istniejącej sieci energetycznej średniego napięcia 15kV poprzez budowę sieci kablowej SN 15kV w ramach zadania przebudowa linii napowietrznej 15kV na kablową na osiedlu Huty, Cyrhla, Hrube Wyżne i Hrube Niżne w Zakopanem.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.4.2022 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.1.6.2024) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Suche, jedn. ewid. Poronin, oznaczonej jako dz. ewid. nr 15436/3 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV linii kablowej 15kV oraz powiązań z istniejącą siecią nN 0,4kV w miejscowości Sucha Mineralna” obejmującego budowę nowej sieci energetycznej – wymianę istniejącej sieci napowietrznej starego typu (nieizolowanej) na sieć nowego typu – izolowaną, bez zmiany przebiegu infrastruktury technicznej. Łączna długość projektowanej infrastruktury technicznej na tej działce to 29,1 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 74,5 m² (średnio 1,3 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 2,6 m). Obszar potrzebny do wykonania zadania to 212 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Nieruchomość oznaczona jako dz. ewid. 15436/3 odpowiada p.gr.l.kat 15399/6 i p.gr.l.kat 78/20, 78/23, 78/25, 78/28, 78/33, 78/36, 78/39, 78/42, 78/46, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zakopanem księga wieczysta NS1T/00004722/3, w której jako właściciele wpisani są:

 • Henryk Ludwik Hirsz Ludwika i Emilii w 3840/322560 części;
 • Krystyna Zofia Hirsz Wincentego i Marii w 3840/322560 części:
 • Jan Palider Wojciecha i Emilii w 8960/322560 i 8960/322560 części;
 • Maria Grabka Szczepana i Felicji w 2880/322560 i 720/322560 części;
 • Urszula Alfreda Jarząbek Zdzisława i Marii w 720/322560 części;
 • Henryk Władysław Grabka Zdzisława i Marii w 720/322560 części;
 • Jan Alfred Grabka Zdzisława i Marii w 720/322560 części;
 • Jan Dziubas „Pytel” w 1680/322560, 336/322560 i 462/322560 części;
 • Franciszek Dziubas „Pytel” w 1512/322560, 336/322560 i 462/322560 części;
 • Rozalia Dziubas z Horników w 1680/322560 części;
 • Wiktoria Palider w 8064/322560 części;
 • Aniela Buńda żona Szymona w 8064/322560, 1008/322560 części;
 • Wiktoria Skupień z Palidrów w 1008/322560 części;
 • Aniela Buńda z Mardułów w 40320/322560 części;
 • Rozalia Dziubasowa z Horników w 6720/322560 i 2352/322560 części;
 • Stanisław Tylka Jędrzeja w 3840/322560 części;
 • Karolina Tylka Jędrzeja w 3840/322560 części;
 • Jakób Jarząbek w 2268/322560 części;
 • Antonina Jarząbek w 1701/322560 części;
 • Anna Jarząbek w 1701/322560 części;
 • Zofia Jarząbek w 1701/322560 części;
 • Maria Jarząbek w 1701/322560 części;
 • Franciszek Cachro w 13440/322560 części;
 • Antoni Cachro w 8064/322560 części;
 • Jędrzej Cachro w 8064/322560 części;
 • Józef Cachro w 8064/322560 części;
 • Karolina Cachro w 8064/322560 części;
 • Maria Cachro w 8064/322560 części;
 • Jan Galica w 13104/322560 części;
 • Jan Dziubas Macieja w 3780/32256 części;
 • Szymon Dziubas Macieja w 3780/32256 części;
 • Franciszek Dziubas Macieja w 3780/32256 i 2520/322560 części;
 • Helena Dziubas Macieja w 3780/32256 i 2520/322560 części;
 • Jan Chrapkiewicz w 9600/322560 części;
 • Stanisław Łukaszczyk 40321/322560 części;
 • Wojciech Palider Jana w 17920/322560 części;
 • Karolina Palidrowa z Cachrów 2 śl. Majerczykowa w 4480/322560 części;
 • Władysław Palider w 13440/322560 części;
 • Michalina Buńda z Cipków w 26889/322560 części;
 • Karolina Stachoń w 1848/322560 części.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B - pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.35.2023) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska, oznaczonej jako dz. ewid. nr 1495/87 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Poprawa pewności zasilania odbiorców na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej w miejscu istniejącej sieci kablowej SN15kV - o długości 5,1 m, powierzchni strefy kontrolowanej 5,1 m² (0,5 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 1 m). Obszar potrzebny do wykonania zadania to 54,8 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Dla nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. 1495/87 obr. Białka Tatrzańska nie jest prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zakopanem księga wieczysta, a zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jako właściciel ujawniony jest:

 • Skarb Państwa

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B - pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.