Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124, 124a, 113 ust. 6 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344), po rozpatrzeniu złożonego wniosku orzekam
1.    O ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. 1933/1 obr. Białka Tatrzańska jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska, dla której prowadzona jest księga wieczysta NS1T/00015811/0, poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. na wykonanie prac związanych realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Białka Tatrzańska 04 wraz z powiązaniami SN i nn” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej oraz rozbiórkę starej napowietrznej sieci SN 15kV. Przy czym na:
a)    działce ewid. nr 1933/1 obr. Białka Tatrzańska powierzchnia strefy kontrolowanej sieci kablowej wynosi 55 m², strefa kontrolowana średnio wynosi 0,5m od osi projektowanego kabla co obustronnie daje 1m, zgodnie
z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (E-02) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
b)    powierzchnia zajętości na czas prowadzenia prac wynosić będzie 170,3 m2 i mieści się w całości na przedmiotowej działce ewidencyjnej zgodnie z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (E-03) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.        
2.    Ograniczenie sposobu korzystania polega w szczególności na dostępie do  nieruchomości na czas wykonania prac związanych z budową nowej infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej; dostępie do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, naprawą, remontem, modernizacją, wymianą oraz usuwaniem awarii ww. sieci, na części nieruchomości niezbędnej do wykonania tych czynności.
3.    O zobowiązaniu spółki TAURON Dystrybucja S.A. do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu inwestycji

Pełna treść decyzji wraz z załącznikami z możliwością pobrania znajduje się poniżej.