Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański zawiadamia, że w dniu 10 październik 2023r. po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.17.2023 orzekająca o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0401 Kościelisko, oznaczonej jako działka ewid. nr 1203/2, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym, w sprawie budowy nowej infrastruktury technicznej- sieci napowietrznej nN0,4kV oraz rozbiórkę istniejącej sieci napowietrznej starego typu w ramach zadania pt.: „Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Kościelisko ul. Rysulówka.”

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.17.2023 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 15, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zakopane, dnia 10 październik 2023r.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

Treść decyzji GN.6853.17.2023 o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z możliwością pobrania znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (6853.17.2023 TAURON  DECYZJA o odmowie ograniczenia jest zarządca drogi październik  2023.pdf)Decyzja GN.6853.17.2023268 kB