Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. działającą przez pełnomocnika Pana Konrada Kaźmierczaka, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.32.2023) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. ewid. nr 1869/4, 1854/2, 1849/2, 2323/1 obr. 0203 Gliczarów Górny, gmina Biały Dunajec oraz oznaczonej jako dz. ewid. nr 12515/1, 12655 obr. 0201 Biały Dunajec, gmina Biały Dunajec poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz ze światłowodem w celu realizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustaleniami decyzji Wójta Gminy Biały Dunajec nr B.6733.05.2023 z dnia 23.05.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz ze światłowodem. Długość projektowanej sieci kablowej to:

- 1,5 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 1,5 m² co do działki ewid. nr 1869/4 obr. 0203 Gliczarów Górny;

- 4 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 4 m² co do działki ewid. nr 1854/2 obr. 0203 Gliczarów Górny;

- 70 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 70 m² co do działki ewid. nr 1849/2 obr. 0203 Gliczarów Górny;

- 856 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 856 m² co do działki ewid. nr 2323/2 obr. 0203 Gliczarów Górny;

- 810 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 810 m² co do działki ewid. nr 12515/1 obr. 0201 Biały Dunajec;

- 100 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 100 m² co do działki ewid. nr 12655 obr. 0201 Biały Dunajec.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Działki ewid nr 1869/4, 1854/2, 1849/2, 2323/2 obr. 0203 Gliczarów Górny, gmina Biały Dunajec oraz działki ewid. nr 12515/1, 12655 obr. 0201 Biały Dunajec, gmina Biały Dunajec zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, znajdują się we władaniu:

  • Gminy Biały Dunajec

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B - pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a także w dzienniku internetowym www.infobublikator.pl

Zakopane, dnia 11 października 2023 r.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki