Działając w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu tatrzańskiego:

Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnych:

 1. Zakopane – Czarna Góra Zagóra przez Brzegi
 2. Zakopane – Leśnica przez Bukowinę Tatrzańską
 3. Zakopane – Groń Kobylarzówka przez Białkę Tatrzańską
 4. Zakopane – Gliczarów Górny przez Biały Dunajec
 5. Zakopane – Leszczyny przez Suche
 6. Zakopane – Małe Ciche przez Poronin
 7. Zakopane – Murzasichle przez Poronin
 8. Zakopane – Witów przez Dzianisz
 9. Zakopane – Gliczarów Dolny przez Poronin

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu tatrzańskiego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie w/w usług.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego-Organizatora publicznego transportu zbiorowego (zwanego dalej Zamawiającym):

  Powiat Tatrzański z siedzibą w Zakopanem ul. Chramcówki 15,
  tel. 18 20 239 44  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przewidywany tryb:

  ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778), gdzie Zamawiający – Organizator dokonuje wyboru Wykonawcy- Operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1 w wyniku oceny ofert złożonych w ramach niniejszego ogłoszenia tj.: zaproszenia do składania ofert.

 3. Przewidywany okres świadczenia usługi:

  Termin rozpoczęcia świadczenia usługi: 01.07.2024 r.
  Termin zakończenia świadczenia usługi: 31.12.2025 r.

 4. Termin i forma składania ofert:

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności  do dnia: 14.06.2024 r. do godz. 10:00
  2. Oferty muszą być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, Ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane – Dziennik Podawczy (parter) z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług przewozowych w ramach linii użyteczności publicznej w powiecie tatrzańskim”.
  3. Ofertę (tj. formularz ofertowy wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
  4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
  5. Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, umieszczając informacje na stronie https://bip.malopolska.pl/spzakopane
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 5. Procedura otwarcia ofert:

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój nr – sala obrad II p., w dniu 14.06.2024 r. o godz 10:15
  2. Otwarcie ofert jest jawne.
  3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://www.powiat.tatry.pl/index.php/wydzial-komunikacji-i-transportu/ogloszenia-kt oraz na stronie bip powiatu tatrzańskiego informacje dotyczące:
   1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
   2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
   3. cen i innych informacji składających się na kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej zawartych w ofertach.

 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

  1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
  2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywała się drogą elektroniczną (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  )
  3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami
  4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia jest: Naczelnik Wydziału Komunikacji – Marian Łojek, tel. 18 20 239 44

 

Pełna treść zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami dostępna jest do pobrania w sekcji załączników poniżej