1. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
 2. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny,
 3. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 4. dokonywania lub odmowy wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, oraz zmiany i wykreślania wpisu z rejestru,
 5. sprawowania nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym,
 6. wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców
 7. wydawania poświadczeń o spełnieniu dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców
 8. Prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 9. Wydawanie legitymacji potwierdzających wpis instruktora do ewidencji,
 10. Wydawanie decyzji w sprawie wykreślenia instruktora nauki jazdy z ewidencji,
 11. Zmiana, zawieszenie i cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 12. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania, zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywania zawodu przewodnika,
 13. udzielanie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne,
 14. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania i cofania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 15. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania i cofania zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 16. kontrola przedsiębiorcy w zakresie wykonywania przewozów zgodnie z udzieloną licencją, zezwoleniem na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zaświadczeniem o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, zezwoleniem na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 17. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem, licencją, zaświadczeniem,
 18. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 19. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 20. wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście.

Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych,

 1. rejestracja pojazdów z urzędu
 2. rejestracja czasowa pojazdów na wniosek strony
 3. wymiana oraz wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych. znaków legalizacyjnych,
 4. wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych,
 5. wyrejestrowanie pojazdu,
 6. wycofanie czasowe pojazdów,
 7. nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdów
 8. wydawanie zaświadczeń w sprawie własności pojazdów,
 9. wpis: instalacji gazowej, haka, nauki jazdy, taxi, zastawu, VAT, współwłasności pojazdu,

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz kierowanie na sprawdzenie kwalifikacji,

 1. wymiana i wydawanie wtórników praw jazdy,
 2. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 3. wydawanie profili kandydatów na kierowców i profili kierowcy zawodowego ( PKK i PKZ )
 4. wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 5. dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub wpisu o szkoleniu okresowym
 6. wydawania decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie kierujących pojazdami w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, oraz uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia.
 7. wydawania decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne kierujących pojazdami w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, oraz kierowania pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1, lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego,
 8. wydawania decyzji o skierowaniu kierowców na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowców, oraz na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów.
 9. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem w razie stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, przeciwwskazań psychologicznych, utraty przez kierowcę kwalifikacji, stwierdzonej negatywnym wynikiem egzaminu, przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, oraz niepoddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.
 10. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w związku z wykonywaniem orzeczenia sądowego zawierającego zakaz prowadzenia pojazdów, oraz wykonywania środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonych wobec osób nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdem oraz cudzoziemców
 11. wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.
 12. wydawania decyzji o przywracaniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym , oraz decyzji o zwrocie prawa jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie lub zatrzymanie.
 13. współdziałania z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem, Prokuraturą) w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami