1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 • obsługa wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
 • zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych
  i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
 • prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT),
 • prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w postaci materiałów elektronicznych,
  w systemie teleinformatycznym PZGiK,
 • wyłączanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 1. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
  a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
  b) rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych, odpisów aktów notarialnych oraz dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • wydawanie odpłatnie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, a także kopii dokumentacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie
  i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenie
  i aktualizacja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w zakresie projektowanych elementów sieci,
 • sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 • przeprowadzanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • nieodpłatne zapewnienie gminom bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • nadzór nad wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji.

3. Naczelnik Wydziału Geodezji pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego
i wykonuje zadania Starosty określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Od dnia 31.10.2018 r. Geoportal Powiatu Tatrzańskiego posiada wszystkie sześć e-usług uruchomionych produkcyjnie, tj. E-usługa "Nieodpłatnego pozyskania informacji z bazy danych EGiB", E-usługa "Obsługa geodetów", E-usługa „Obsługa komorników sądowych”, E-usługa „Obsługa rzeczoznawców majątkowych”, E-usługa „Obsługa inwestorów i projektantów” oraz E-usługa "Obsługa wszystkich interesantów", które to były zaplanowane do wdrożenia w ramach platformy elektronicznej świadczącej usługi drogą elektroniczną przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

Wdrożenie wszystkich e-usług w ramach Geoportalu Powiatu Tatrzańskiego, umożliwia powiększenie grona klientów urzędu, którzy mogą złożyć wnioski o udostępnienie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez internet, dokonać płatności elektronicznej oraz zrealizować sprawy bez konieczności wychodzenia z domu.

W ramach Geoportalu Powiatu Tatrzańskiego w zależności od posiadanych ról użytkownika są dostępne następujące rodzaje portali udostępniających określone usługi elektroniczne:

1) Rejestry IntraEwid – portal przeznaczony dla uprawnionych jednostek publicznych mających interes prawny oraz realizujący zadania publiczne, np. urzędy gmin, instytucje, itp., realizujący e-usługę „Nieodpłatnego pozyskania informacji z bazy danych EGiB”.

 

https://geoportal.tatry.pl/IntraEwid

 Filmy instruktażowe

 

2) Portal Geodety – portal przeznaczony dla uprawnionych wykonawców geodezyjnych, realizujący e-usługę „Obsługa geodetów”, realizujący funkcjonalności:

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej,
 • przeglądanie listy złożonych wcześniej zgłoszeń,
 • obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej w tym kontroli pracy geodezyjnej.

 

3) Portal Interesanta – portal przeznaczony dla interesantów czy klientów indywidualnych, realizujący e-usługę „Obsługa wszystkich interesantów”, realizujący funkcjonalności:

 • wniosek o charakterze ogólnym,
 • wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
 • wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej oraz kopii mapy zasadniczej w formie wektorowej lub rastrowej.

 

4) Portal Komornika – portal przeznaczony dla komorników sądowych, realizujący e-usługę „Obsługa komorników sądowych”, realizujący funkcjonalności:

 • dostęp do informacji o stanie posiadania osób fizycznych,
 • dostęp do informacji o stanie posiadania instytucji / podmiotów grupowych.

 

5) Portal Rzeczoznawcy - portal przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych, realizujący e-usługę „Obsługa rzeczoznawców majątkowych”, realizujący funkcjonalności:

 • dostęp do rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • dostęp do raportu z wykazu transakcji,
 • dostęp do informacji dotyczących działek, budynków i lokali,
 • dostęp do mapy ewidencyjnej.

 

6) Narada Koordynacyjna - portal przeznaczony dla branżystów (podmiot władający siecią uzbrojenia terenu), umożliwiający uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej, realizujący e-usługę „Obsługa inwestorów i projektantów” realizujący funkcjonalności:

 • dostęp do wniosków i spraw do których należy zająć stanowisko,
 • dostęp do informacji powiązanych z wnioskiem, udostępnionych przez urząd,
 • dostęp do informacji przekazanych przez pozostałych przedstawicieli branż,
 • dodawania/edycji swojego stanowiska wraz z możliwością dodania zakresu geometrycznego, którego dotyczy opinia.

 

7) Portal Projektanta - portal przeznaczony dla projektantów, realizujący e-usługę „Obsługa inwestorów i projektantów”, realizujący funkcjonalności:

 • obsługa wniosków Projektanta: złożenie wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej i złożenie zamówienia o przesłanie załącznika ZUDP,
 • automatyczne informowanie Projektantów o prowadzonych pracach geodezyjnych w zakresach DZ.

 

8) Portal Mapowy – portal przeznaczony dla wszystkich interesantów, pozwala na przeglądanie danych przestrzennych publicznie dostępnych, realizujący e-usługę „Obsługa wszystkich interesantów”. Przeglądarka map umożliwia użytkownikom wykonanie wielu funkcji takich jak:

 • zmienianie widoku mapy (powiększanie, oddalanie, przesuwanie),
 • dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie, dodawanie warstw),
 • wykonywanie pomiarów na mapie (długości, odległości),
 • możliwość wyszukiwania (obiektów geograficznych, adresów, działek, budynków).

 

Niniejsze e-usługi są realizowane przez Powiat Tatrzański w projekcie pt.: "E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 e-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony głównej Geoportalu Powiatu Tatrzańskiego pod adresem: https://geoportal.tatry.pl/ oraz zapoznania się z Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie Geoportal Powiatu Tatrzańskiego.

 Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez serwis Geoportal Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Nowy Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

https://geoportal.tatry.pl - Webewid - Geomatyka

 

Nowy Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

https://tatrzanski.webewid.pl Webewid - Geomatyka

(dostęp zapasowy, brak epłatności)

 

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

http://tatrzanski.geoportal2.pl - Geobid - Archiwalny

 

Filmy instruktażowe dla geodetów.

Instrukcje obsługi wydane przez producenta geoportalu firmę Geomatyka Kraków s.c. dostępne są z poziomu geoportalu w zakładce: Pobierz dokumenty

Podkategorie