UCHWAŁA NR XIX/162/20
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 94 ust. 1 , ust. 2 i ust.2a  Ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 944  z późń. zmianami) oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 920)   RADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO uchwala , co następuje:

§ 1

Po zasięgnięciu  opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej, Burmistrza Miasta, Wójtów Gmin wchodzących w skład Powiatu Tatrzańskiego, ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz harmonogram dyżurów stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się  Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.

§ 3

1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021  r.  
2. Uchwała w postaci elektronicznej podlega przekazaniu do Ministra Zdrowia.