I. W zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego:

 • prowadzenie prac mających na celu zbudowanie na obszarze Powiatu Tatrzańskiego solidnego, zintegrowanego systemu opartego na szybkiej wymianie i przetwarzaniu w czasie rzeczywistym informacji istotnych na wszystkich szczeblach, zarówno zarządzania w sytuacjach kryzysowych, jak i planowania w przeciwdziałaniu ich powstawania;
 • przygotowywanie oraz prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej z posiedzeń planowych i doraźnych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • współuczestniczenie w budowie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
 • czuwanie nad aktualizacją Planu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Tatrzańskiego, jego aktualizacją i wprowadzaniu zmian, procedur postępowania oraz aneksów funkcjonalnych planu;
 • koordynacja nad właściwym przebiegiem działań ratowniczych w zależności od zdarzenia zgodnie z opracowaną Siatką Bezpieczeństwa dla służb Powiatu Tatrzańskiego;
 • opracowywanie i aktualizacja stosownych porozumień z instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie zarządzania kryzysowego (szczególnie z instytucjami, które posiadają sprzęt niezbędny do działań ratowniczych);
 • czuwanie nad zabezpieczeniem logistycznym podczas prowadzenia działań ratowniczych;
 • opracowywanie i aktualizacji Planu Operacyjnego Bezpośredniej Ochrony przed Powodzią oraz wyposażeniem powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (bieżący nadzór nad sprzętem wykorzystywanym podczas podtopień),
 • w przypadku wystąpienia długotrwały intensywnych opadów zwoływanie doraźnych posiedzeń w związku z zaistniałą sytuacją w celu właściwej koordynacji służbami i instytucjami mającymi żywotny wpływ na stan bezpieczeństwa podczas zagrożenia,
 • prowadzenie na bieżąco aktualizacji Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Tatrzańskiego.

 

II. W zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • opracowywanie i prowadzenie bieżącej aktualizacji dokumentacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • w godzinach pracy urzędu bieżąca obsługa PCZK poprzez pełnienie dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie podejmowanych działań przez PCZK;
 • sporządzanie i przekazywanie meldunków o zaistniałych zdarzeniach oraz zagrożeniach do WCZK Wojewody Małopolskiego;<l/i>
 • Obsługa urządzeń technicznych, które są na wyposażeniu PCZK, w tym łączności bezprzewodowej w relacji WCZK – PCZK – urzędy gmin;
 • prowadzenie nasłuchu i ostrzeganie ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza;
 • prowadzenie raz w tygodniu treningu łączności radiowej w Sieci Zarządzania Kryzysowego.

 

III. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 • współuczestniczenie i koordynowanie opracowywania przez służby, inspekcje i straże informacji z działalności dla Rady Powiatu, Zarządu i Starosty;
 • branie udziału w uzgadnianiu i koordynowaniu zabezpieczenia przez służby imprez masowych oraz osobiste uczestniczenie w zabezpieczeniu w/w imprez poprzez m.in. przekazywanie na bieżąco do WCZK Kraków informacji o zabezpieczeniu oraz przebiegu imprez;
 • czuwanie nad aktualizacją i wprowadzaniem zmian do „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Tatrzańskiego”;
 • przygotowywanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla powiatu oraz prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej;
 • przygotowanie dla Starosty informacji do sprawozdania z rocznych działalności Komisji i po przedstawieniu przez niego na sesji Rady Powiatu przekazanie do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego;
 • bieżąca współpraca ze służbami porządkowymi z terenu Powiatu Tatrzańskiego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

IV. W zakresie obronności:

 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów oraz prowadzenie na terenie powiatu tatrzańskiego kwalifikacji wojskowej;
 • opracowanie oraz aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu tatrzańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
 • przygotowanie głównego stanowiska kierowania, w tym stałego dyżuru oraz zapasowego miejsca pracy;
 • opracowanie dokumentacji HNS oraz aktualizacja obsad punktu kontaktowego HNS, a także opracowanie i prowadzenie bieżącej aktualizacji bazy danych, infrastruktury techniczno – ekonomicznej powiatu;
 • Organizowanie procesu doręczania dokumentów powołania do Sił Zbrojnych RP (akcji kurierskiej) na terenie powiatu poprzez opracowanie dokumentacji, prowadzenie cyklicznych szkoleń, treningów i ćwiczeń w tym zakresie;
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu przygotowania podmiotów leczniczych służby zdrowia powiatu tatrzańskiego na potrzeby obronne państwa”;
 • planowanie i realizacja szkolenia obronnego;
 • realizacja zadań w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych;

 

V. W zakresie obrony cywilnej:

 • opracowanie planów obrony cywilnej;
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu;
 • przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze powiatu;
 • zapewnienie zaopatrzenia formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania;
 • Tworzenie formacji obrony cywilnej na potrzeby powiatu;
 • Organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej;

 

Ponadto:

Wydział ZKiBP przyjmuje, przechowuje, publikuje w BIP oraz przekazuje do odpowiednich organów oświadczenia majątkowe osób, które mają obowiązek ich składania.