Wymagane dokumenty: ( w formie papierowej, lub przez Portal Starosty )

 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wraz z załącznikami:
 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 2. kserokopia prawa jazdy:
  - kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A, - kategorii B co najmniej przez okres 2 lat dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii B, - kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia,
 3. kserokopia prawa jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenia do kierowania tramwajem – dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
 4. kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 5. kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 6. kserokopia zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów,
 7. ) kserokopia dokumentu potwierdzającego zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
 8. informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność za:
  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 9. wyraźną fotografię,
 10. dotychczasową legitymację instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnienia,
 11. potwierdzenie wniesienia opłat :
  - opłata za wpis do ewidencji instruktorów – 50 zł,
  - opłata za wpis do ewidencji wykładowców – 50 zł,
 • Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
 • Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b), c), d), e) – nie dotyczą osób ubiegających się o wpisanie do ewidencji wykładowców.