1. Audyt wewnętrzny jest niezależną i obiektywną działalnością której celem jest wspieranie Starosty Tatrzańskiego i Zarządu Powiatu w realizacji ich celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Zakopanem i powiatowych jednostkach organizacyjnych.
 2. Audytor Wewnętrzny działa na rzecz Zarządu Powiatu Tatrzańskiego i Starosty Tatrzańskiego, wspiera Starostwo Powiatowe w Zakopanem i powiatowe osoby prawne w osiąganiu wytyczonych celów.
 3. Audytor Wewnętrzny realizuje swoje cele poprzez:
  1. Wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oraz stopnia realizacji celów i zadań przypisanych jednostce;
  2. Ocenę skuteczności zarządzania ryzykiem, w tym kwestii istotnych dla rozwoju oraz zmian procesów zarządzania;
  3. Przeprowadzanie i dostarczanie systemowych analiz obejmujących Starostwo Powiatowe w Zakopanem i podległe oraz nadzorowane jednostki;
  4. Identyfikowanie obszarów szczególnie wrażliwych na ryzyko;
  5. Przeprowadzanie zadań audytowych obejmujących istotne obszary ryzyka, system kontroli zarządczej, w tym środowisko kontroli;
  6. Składanie rzetelnych sprawozdań z realizacji zadań audytowych zawierających między innymi systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
 4. Za kierowanie audytem wewnętrznym odpowiedzialny jest Audytor Wewnętrzny, który koordynuje pracę Audytu z Referatem Kontroli. Kieruje on także pracą audytorów oraz innych osób zatrudnionych w Biurze Audytora Wewnętrznego.