Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o:
  • zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem,

   lub

  • przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji.
 2. Załączniki do wniosku:
  • Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy;
  • Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne jeżeli jest wymagane

Wymagane opłaty:

W przypadku odbioru dokumentu przez inną osobę wnioskodawca upoważnia pisemnie wskazaną osobę, która przy odbiorze prawa jazdy okazuje również swój dowód osobisty.

W sytuacji kiedy upoważnienie udzielane jest innej osobie niż: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.