Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. Załączniki do wniosku:
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - (jeżeli jest wymagane).
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tramwajem – (jeżeli jest wymagane).
  • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  • Kserokopia prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.
  • Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy w wysokości 100 zł oraz opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 gr.
  • W przypadku ubiegania się o wtórnik dokumentu:
   Pisemne oświadczenie o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub zwrot zniszczonego dokumentu w przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika w związku ze zniszczeniem w stopniu powodującym nieczytelność.
  • Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy.
   Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Uwaga! Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy - art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151, ze zm.).


Wymagane opłaty:

W przypadku odbioru dokumentu przez inną osobę wnioskodawca upoważnia pisemnie wskazaną osobę, która przy odbiorze prawa jazdy okazuje również swój dowód osobisty.

W sytuacji kiedy upoważnienie udzielane jest innej osobie niż: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata za wydanie:

prawa jazdy – 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),