Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 2. Załączniki do wniosku:
  • kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem
  • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
  • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości: 50.000 euro:
   • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami lub,
   • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych lub,
   • udzielanie gwarancji lub poręczeń bankowych lub,
   • własność nieruchomości.
  • dowód opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.

Wymagane opłaty:

Opłata za udzielenie licencji wynosi:

 • 2 - 15 lat - 800 zł;
 • 16 - 30 lat - 900 zł;
 • 31 - 50 lat - 1000 zł.

W przypadku odbioru decyzji przez osobę upoważnioną (legitymującą się stosownym pełnomocnictwem) winna ona się wylegitymować stosownym upoważnieniem oraz potwierdzeniem uiszczenia z tego tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.