Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
 2. Załączniki do wniosku:
  • kserokopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem
  • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
  • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi:
   w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - dokumenty potwierdzające prawo dysponowania nimi np.:
   • umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru, lub upoważnieniem do korzystania,
   • umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem),
   • umowa użyczenia,
   • umowa dzierżawy,
   • umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt.
  • oświadczenie dotyczące kierowców
  • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości: 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami:
   • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych lub,
   • udzielanie gwarancji lub poręczeń bankowych lub,
   • własność nieruchomości.
  • dowód opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.

Wymagane opłaty:

Opłata za udzielenie licencji oraz wydanie wypisu lub wypisów z licencji uzależniona jest od okresu jej ważności oraz liczby zgłoszonych we wniosku pojazdów samochodowych, na które wydaje się wypisy z licencji:

 • 2 - 15 lat - 700 zł;
 • 16 - 30 lat - 800 zł;
 • 31 - 50 lat - 900 zł.

Dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypis z licencji. Za wydanie każdego wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

W przypadku odbioru decyzji przez osobę upoważnioną (legitymującą się stosownym pełnomocnictwem) winna ona się wylegitymować stosownym upoważnieniem oraz potwierdzeniem uiszczenia z tego tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.