Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu
 2. Załączniki do wniosku:
  • kserokopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z oświadczeniem
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem
  • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi:
   w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - dokumenty potwierdzające prawo dysponowania nimi np.:
   • umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru, lub upoważnieniem do korzystania,
   • umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem),
   • umowa użyczenia,
   • umowa dzierżawy,
   • umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt.
  • oświadczenie dotyczące kierowców
  • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej
  • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości: 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy:
   • roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę lub,
   • gwarancja bankowa, lub
   • ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej,
  • dowód opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.


Wymagane opłaty:

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi: 1000 zł.

Dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypis z licencji. Za wydanie każdego wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

W przypadku odbioru decyzji przez osobę upoważnioną (legitymującą się stosownym pełnomocnictwem) winna ona się wylegitymować stosownym upoważnieniem oraz potwierdzeniem uiszczenia z tego tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.);

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.