Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób – przewozy regularne specjalne
 2. Załączniki do wniosku:
  • Informację określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.
  • Proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległość między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
  • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
  • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
  • Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób.

(oryginały wszystkich dokumentów do wglądu)


Wymagane opłaty:

Za wydanie przez zezwolenia dla przewozu regularnego pobiera się opłatę, która w zależności od okresu ważności zezwolenia wynosi:

do 1 roku – 125,00 zł.
do 2 lat – 150,00 zł.
do 3 lat – 175,00 zł.
do 4 lat – 225,00 zł.
do 5 lat – 275,00 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się, opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.


Uwagi:

 1. Oznaczenie przedsiębiorcy umieszczone we wszystkich dokumentach tj. wniosku i załącznikach do wniosku, powinno być zgodne z oznaczeniem przedsiębiorcy zawartym w licencji.
 2. Termin ważności licencji nie powinien być krótszy od terminu ważności zezwolenia wskazywanego we wniosku przez przedsiębiorcę.
 3. Potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi nie powinny być wydane wcześniej niż na 1 rok przed datą składania wniosku i powinny zawierać:
  • nazwę przystanku poprzedzoną nazwą miejscowości, a w sytuacji jeśli przystanki zawarte w uzgodnieniu znajdują się na obszarze jednej miejscowości, jej nazwa powinna być zawarta w treści uzgodnienie,
  • dokładną lokalizację przystanku (lewy, prawy) dla danego kierunku przebiegu drogi,
  • termin ważności wydanych uzgodnień.
 4. W sytuacji, jeśli potwierdzenia uzgodnień zasad na korzystanie z przystanków (wszystkie lub przynajmniej jedno) załączane przez przedsiębiorcę do wniosku wydane są na czas określony, jednakże z terminem ważności krótszym od okresu, na jaki ma zostać wydane wnioskowane zezwolenie, do wniosku należy załączyć zobowiązanie o przedłożeniu przez przedsiębiorcę w odpowiednim czasie stosownych uzgodnień zasad na kolejny okres ważności zezwolenia.
 5. W sytuacji, jeśli w treści potwierdzenia uzgodnień zasad na korzystanie z przystanków jest mowa o załącznikach, należy je również załączyć do wniosku, gdyż wraz z uzgodnieniem stanowią integralną całość.
 6. Nazwy przystanków zawartych w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do wniosku, muszą być takie same jak nazwy przystanków podanych w odpowiednich potwierdzeniach uzgodnień. Ponadto nazwa każdego przystanku musi zostać poprzedzona nazwą miejscowości.
 7. Wydanie decyzji dotyczącej przewozu regularnego dla linii do 100 km poprzedzone jest opracowaniem analizy sytuacji rynkowej, z tytułu, czego pobiera się opłatę. Wniesienie przedmiotowej opłaty jest obowiązkowe niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Oznacza to, iż w sytuacji zakończenia postępowania administracyjnego wydaniem decyzji o jego umorzeniu lub odmowie wydania zezwolenia przedmiotowa opłata nie podlega zwrotowi.
 8. Przed odbiorem decyzji należy uiścić wymagane opłaty.
 9. W przypadku odbioru decyzji przez osobę upoważnioną (legitymującą się stosownym pełnomocnictwem) winna ona się wylegitymować stosownym upoważnieniem oraz potwierdzeniem uiszczenia z tego tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.