Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański zawiadamia, że w dniu 10 październik 2023r. po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.17.2023 orzekająca o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0401 Kościelisko, oznaczonej jako działka ewid. nr 1203/2, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym, w sprawie budowy nowej infrastruktury technicznej- sieci napowietrznej nN0,4kV oraz rozbiórkę istniejącej sieci napowietrznej starego typu w ramach zadania pt.: „Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Kościelisko ul. Rysulówka.”

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.17.2023 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 15, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zakopane, dnia 10 październik 2023r.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

Treść decyzji GN.6853.17.2023 o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z możliwością pobrania znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (6853.17.2023 TAURON  DECYZJA o odmowie ograniczenia jest zarządca drogi październik  2023.pdf)Decyzja GN.6853.17.2023268 kB

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuję, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 106, jedn. ewid. Zakopane, oznaczonej jako dz. ewid. nr 83 na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Przebudowa linii 15kV na kablową wraz z wymianą linii kablowej 15kV relacji st. tr. KRT5004 URM – st. tr. KRT5275 Pardałówka 1” obejmującego budowę nowej sieci energetycznej w wersji kablowej wraz ze współbieżną siecią światłowodową o długości 72,5 m, powierzchni strefy kontrolowanej 72,5 m². Obszar potrzebny do wykonania zadania to 497 m².

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności, o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 8 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zakopane, dnia 10 października 2023 r.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344) Starosta Tatrzański przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem działki ewid. nr 1941 i 1942/1, obr. Murzasichle, o łącznej pow. 0,5113 ha położone w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, z urządzoną księgą wieczystą NS1Z/00039073/2, stanowiące własność Skarbu Państwa, działki ewid. nr 1941 i 1942/1 obr. Murzasichle, leżą w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Poronin nr XXV/122/2012 z dnia 5 października 2012r. Zgodnie z MPZP działki znajdują się w terenie oznaczonym jako 3ZP/p – tereny lasów położonych w TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM z przeznaczeniem na cel publiczny opisany w art. 6, ust. 1, pkt 9b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344) - ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody.

Wartość przedmiotowej nieruchomości ustalono na kwotę 211 000 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy zł).

Zgodnie z dyspozycją art. 10, ust. 5m ustawy o ochronie przyrody „od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego”.

Oddanie w użytkowanie wieczyste następuje z uwzględnieniem pierwszej opłaty ustalonej zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby uprawnione do pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na mocy art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa z dniem 21 listopada 2023 r.

Po upływie ww. terminu zostanie podpisana umowa oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Małopolskiego.

Starosta Tatrzański

 mgr inż. Piotr Bąk

Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124a i 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) zawiadamiam, że na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji o ograniczeniu sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Suche, jednostka ewid. Poronin oznaczonej jako dz. ewid. nr 109/8 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV oraz powiązań z istniejącą siecią nn0,4kV w miejscowości Suche Mineralna” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej- dwunapięciowej SN/nN 15/0,4kV o długości 4,1 m, powierzchni strefy kontrolowanej 10,5m².

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii eklektycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3.

Starosta Tatrzański obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2023r. ogłosił zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe.

W wyznaczonym terminie nie skontaktowała się z tut. Urzędem żadna z ww. osób.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W/w doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zakopane, dnia 5 października 2023r.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański zawiadamia, że w dniu 5 października 2023r. po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.15.2023 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0401 Kościelisko, oznaczonej jako działka ewid. nr 1772, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. na wykonanie prac związanych z realizacją celu publicznego obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej - sieci kablowej nN0,4kV w ramach zadania pt.: „Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Kościelisko ul. Rysulówka” zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załącznikach nr 1 i nr 2 stanowiących integralna część decyzji.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.15.2023 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 15, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zakopane, dnia 5 października 2023r.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

 

Treść decyzji GN.6853.15.2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości wraz z załącznikami do decyzji z możliwością pobrania znajduje się poniżej.