Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Tabela z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zamieszczona jest poniżej w załączniku nr 1, nr 2 i nr 3 z możliwością pobrania.

 

 

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.8.2023) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie 0168, jedn. ewid. Zakopane, działka ewid. nr 76/4 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Budowa stacji dwutransformatorowej wnętrzowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Zakopane Bory” obejmującego budowę sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV- przewiert sterowany, o długości 3,6 m, powierzchni strefy kontrolowanej 3,6 m² posadowionej na głębokości min. 1,2 m pod powierzchnią terenu. Obszar potrzebny do wykonania zadania to 108 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Działka nr 76/4 obr. 0168 Zakopane objęta jest księgą wieczystą NS1Z/00066932/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, którzy jako właściciele wpisani są m.in.:

  • Agnieszka Gąsienica- Ciułacz Piotra i Zofii w 66/216, nie żyje;
  • Antonina Janik Piotra i Zofii w 4/216 części, nie żyje;
  • Wojciech Janik Piotra i Zofii w 21/216 części, nie żyje;
  • Stanisław Janik Antoniny w 60/216 części, nie żyje;
  • Zofia Janikowa w 8/216 części, w ewidencji gruntów jak i w KW 66932 brak jakichkolwiek danych;

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B - pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Zakopane, dnia 13 kwietnia 2023r.

Z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Maciej Janicki

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Kościelisko, działka ewid. nr 1936 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Budowa dwóch rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej, w rejonie ulicy Królewska i Nędzy Kubińca w Kościelisku.” Długość odcinka kanalizacji sanitarnej: rurociąg oznaczony punktami A-B- 41,61m, rurociąg oznaczony punktami C-D- 41,04m. Pole powierzchni zajęcia czasowego na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej- 0,0111 ha, pole powierzchni zajęcia trwałego na czas eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej- 0,0111 ha. Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności, o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem
ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Maciej Janicki

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344, ze zm.) Starosta Tatrzański ogłasza się, że do wydzierżawienia na okres 5 lat została przeznaczona nieruchomość:

  1. Obszar 0,0600 ha działki ewid. 418/12, obr. 004 Zakopane, o powierzchni 0,01294 ha, księgą wieczystą NS1Z/00067405/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  2. Przeznaczenie w. w. nieruchomości Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: SZKOLNA - KAMIENIEC – SZPITALNA leży w terenie oznaczonym RZ – tereny rolne i stanowi pas zieleni nadwodnej.
  3. Oddanie w dzierżawę opisanej w pkt 1 nieruchomości następuje w celu organizacji zaplecza komunikacyjnego.
  4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 5 lat.
  5. Czynsz dzierżawy należny Skarbowi Państwa z tytułu udostępnienia terenu wynosi: 17 716,46 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych, 65/100) netto rocznie zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2023 r.

 

Starosta Tatrzański

 mgr inż. Piotr Bąk

Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124a i 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) zawiadamiam, że na wniosek spółki SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Damiana Niziołek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Kościelisko, działka ewid. nr 1936 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Budowa dwóch rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej, w rejonie ulicy Królewska i Nędzy Kubińca w Kościelisku.” Długość odcinka kanalizacji sanitarnej: rurociąg oznaczony punktami A-B- 41,61m, rurociąg oznaczony punktami C-D- 41,04m.
Pole powierzchni zajęcia czasowego na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej- 0,0111 ha, pole powierzchni zajęcia trwałego na czas eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej- 0,0111 ha.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie
i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii eklektycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3.

Starosta Tatrzański obwieszczeniem z dnia 23 stycznia 2023r. ogłosił zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe.

Z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Maciej Janicki