Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124, 124a, 113 ust. 6 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344), po rozpatrzeniu złożonego wniosku orzekam
1.    O ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. 1933/1 obr. Białka Tatrzańska jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska, dla której prowadzona jest księga wieczysta NS1T/00015811/0, poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. na wykonanie prac związanych realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Białka Tatrzańska 04 wraz z powiązaniami SN i nn” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej oraz rozbiórkę starej napowietrznej sieci SN 15kV. Przy czym na:
a)    działce ewid. nr 1933/1 obr. Białka Tatrzańska powierzchnia strefy kontrolowanej sieci kablowej wynosi 55 m², strefa kontrolowana średnio wynosi 0,5m od osi projektowanego kabla co obustronnie daje 1m, zgodnie
z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (E-02) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
b)    powierzchnia zajętości na czas prowadzenia prac wynosić będzie 170,3 m2 i mieści się w całości na przedmiotowej działce ewidencyjnej zgodnie z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (E-03) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.        
2.    Ograniczenie sposobu korzystania polega w szczególności na dostępie do  nieruchomości na czas wykonania prac związanych z budową nowej infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej; dostępie do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, naprawą, remontem, modernizacją, wymianą oraz usuwaniem awarii ww. sieci, na części nieruchomości niezbędnej do wykonania tych czynności.
3.    O zobowiązaniu spółki TAURON Dystrybucja S.A. do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu inwestycji

Pełna treść decyzji wraz z załącznikami z możliwością pobrania znajduje się poniżej.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2023r. po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.22.2023 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jednostka ewidencyjna Bukowina Tatrzańska, oznaczonej jako działka ewid. nr 1933/1, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. na wykonanie prac związanych z realizacją projektu obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej oraz rozbiórkę starej napowietrznej sieci SN 15kV w ramach zadania pt.: „Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Białka Tatrzańska 04 wraz z powiązaniami SN i nn” zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załącznikach nr 1 i nr 2 stanowiących integralna część decyzji.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.22.2022 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 15, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zakopane, dnia 29 sierpnia 2023r.

z up. STAROSTY
WICESTAROSTA TATRZAŃSKI
mgr inż. Władysław Filar

 

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.6.2021) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zakopane 0012, jedn. ewid. Zakopane, oznaczonej jako dz. ewid. nr 582 dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi Księgę Wieczystą nr NS1Z/00003410/6 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Przebudowa linii 15kV na kablową wraz z wymianą linii kablowej 15kV relacji st. tr. KRT5004 URM – st. tr. KRT5275 Pardałówka 1” obejmującego budowę nowej sieci kablowej średniego napięcia 15kV wraz ze współbieżną siecią światłowodową, rozbiórkę istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV wraz z podbudową oraz demontaż lub umartwienie istniejącej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV. Łączna długość projektowanej sieci kablowej to 22 m, powierzchni strefy kontrolowanej 22 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Dla nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. 582 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zakopanem księga wieczysta NS1Z/00003410/6, w której jako właściciele wpisani są:

  • Polonia Tatry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 1/14 części;
  • Anna Karpiel (z d. Stopka) c. Jana i Agnieszki w 12/3906 części;
  • Władysław Zamoyski w 7/14 części;
  • Jadwiga Karpiel Franciszka i Marii w 1650/3906 części;
  • Janina Bulas Franciszka i Marii w 12/3906 części;

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B - pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Zakopane, dnia 23 sierpnia 2023 r.

z up. STAROSTY
WICESTAROSTA TATRZAŃSKI
mgr inż. Władysław Filar

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2023r. po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.21.2023 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jednostka ewidencyjna Bukowina Tatrzańska, oznaczonej jako działka ewid. nr 1932, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. na wykonanie prac związanych z realizacją projektu obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej oraz rozbiórkę starej napowietrznej sieci SN 15kV w ramach zadania pt.: „Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Białka Tatrzańska 04 wraz z powiązaniami SN i nn” zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załącznikach nr 1 i nr 2 stanowiących integralna część decyzji.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.21.2022 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 15, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zakopane, dnia 22 sierpnia 2023r.

z up. STAROSTY
WICESTAROSTA TATRZAŃSKI
mgr inż. Władysław Filar

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124, 124a, 113 ust. 6 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344), po rozpatrzeniu złożonego wniosku orzekam

1. O ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. 1932 obr. Białka Tatrzańska jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska, dla której prowadzona jest księga wieczysta NS1T/00015811/0, poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. na wykonanie prac związanych realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Białka Tatrzańska 04 wraz z powiązaniami SN i nn” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej oraz rozbiórkę starej napowietrznej sieci SN 15kV. Przy czym na:

a) działce ewid. nr 1932 obr. Białka Tatrzańska powierzchnia strefy kontrolowanej sieci kablowej wynosi 64,5 m², strefa kontrolowana średnio wynosi 0,5m od osi projektowanego kabla, zgodnie z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (E-02) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
b) powierzchnia zajętości na czas prowadzenia prac wynosić będzie 445,3 m2 i mieści się w całości na przedmiotowej działce ewidencyjnej zgodnie z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (E-03) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

2. Ograniczenie sposobu korzystania polega w szczególności na dostępie do nieruchomości na czas wykonania prac związanych z budową nowej infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej; dostępie do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, naprawą, remontem, modernizacją, wymianą oraz usuwaniem awarii ww. sieci, na części nieruchomości niezbędnej do wykonania tych czynności.

3. O zobowiązaniu spółki TAURON Dystrybucja S.A. do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu inwestycji.

Pełna treść decyzji wraz załącznikami znajduje się poniżej