Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124a i 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) zawiadamiam, że na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska, działka ewid. nr 1925 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania pt.: „Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Białka Tatrzańska 04 wraz z powiązaniami SN i nn” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej o długości 14,1 m, powierzchni strefy kontrolowanej 29,4 m².

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie
i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii eklektycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3.

Starosta Tatrzański obwieszczeniem z dnia 3 stycznia 2023r. ogłosił zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe.

W wyznaczonym terminie nie skontaktowała się z tut. Urzędem żadna z ww. osób.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ww. doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Maciej Janicki

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344, ze zm.) Starosta Tatrzański ogłasza się, że do wydzierżawienia na okres 3 lat została przeznaczona nieruchomość:

 1. Obszar 0,0656 ha działki ewid. 478/6, obr. 005 Zakopane, o powierzchni 0,0893 ha, księgą wieczystą NS1Z/00012418/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Ww. nieruchomość wg. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: „Śródmieście – Zachód” leży w terenie oznaczonym WS/ZItereny wód śródlądowych płynących, wraz ze strefą ekologiczną. „Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym obiektów tymczasowych…, za wyjątkiem; …. c) mostów i kładek dla lokalizacji dróg, dojazdów, szlaków pieszych i rowerowych”.
 3. Oddanie w dzierżawę opisanej w pkt 1 nieruchomości następuje w celu wykorzystania jako teren zieleni rekreacyjnej.
 4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 5 lat.
 5. Czynsz dzierżawy należny Skarbowi Państwa z tytułu udostępnienia terenu wynosi: 1 971,80 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100) netto rocznie zgodnie z zarządzeniem Starosty Tatrzańskiego nr 34 z dnia 26 maja 2020 r, przy czym stawka bazowa została powiększona o wskaźnik wzrostu cen za lata 2021-2022

Starosta Tatrzański

 mgr inż. Piotr Bąk

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o przeznaczeniu do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344.) Starosta Tatrzański przeznacza do:

oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem,

 • działkę ewid. nr 4645/4, obr. Małe Ciche, o pow. 0,8020 ha położoną w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, z urządzoną księgą wieczystą NS1Z/00039437/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka ewid. 4645/4 obr. Małe Ciche, leży w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonym w TPN.

z przeznaczeniem na cel publiczny opisany w art. 6, ust. 1, pkt 9b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z roku 2023, poz. 344) - ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody.

Wartość przedmiotowej nieruchomości ustalono na kwotę 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy zł).

Zgodnie z dyspozycją art. 10, ust. 5m ustawy o ochronie przyrody „od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego”.

Oddanie w użytkowanie wieczyste następuje z uwzględnieniem I opłaty ustalonej zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby uprawnione do pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na mocy art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa z dniem 9 czerwca 2023 r.

Po upływie w. w. terminu zostanie podpisana umowa oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Małopolskiego.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI
mgr inż. Piotr Bąk

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 124, 124a, 113 ust. 6 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023r., poz. 344), po rozpatrzeniu złożonego wniosku

orzekam

 1. O ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. 1936 obręb Kościelisko, poprzez udzielenie zezwolenia spółce SEWIK TKGK Sp. z o.o. na wykonanie prac związanych z realizacją celu publicznego w ramach zadania „Budowa dwóch rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej, w rejonie ulicy Królewska i Nędzy Kubińca w Kościelisku.” Przy czym:
  1. długość odcinka kanalizacji sanitarnej:
   • rurociąg oznaczony punktami A-B- wynosi 41,61m, rurociąg oznaczony punktami C-D- wynosi 41,04m,
   • pole powierzchni zajęcia czasowego na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej- wynosi 0,0111 ha,
   • pole powierzchni zajęcia trwałego na czas eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej- wynosi 0,0111 ha
    zgodnie z załącznikiem graficznym „Mapa do celów prawnych do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości” przyjęta do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod identyfikatorem P.1217.2021.405” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
  2. ograniczenie sposobu korzystania polega w szczególności na dostępie do nieruchomości na czas wykonania prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej; dostępie do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, naprawą, remontem, modernizacją, wymianą oraz usuwaniem awarii ww. sieci, na części nieruchomości niezbędnej do wykonania tych czynności.
 2. O zobowiązaniu spółki SEWIK TKGK Sp. z o.o. do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu inwestycji.

 

Treść decyzji wraz z uzasadnieniem i załącznikiem dostępna do pobrania poniżej

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie 28, jedn. ewid. Zakopane, działka ewid. nr 314/3 oraz 359/2 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Przebudowa linii napowietrznej 15kV na kablową na osiedlu Huty, Cyrhla, Hrube Wyżne i Hrube Niżne w Zakopanem” obejmującego budowę sieci kablowej średniego napięcia 15kV o długości 41 m, powierzchni strefy kontrolowanej 40 m² co do działki ewid. nr 359/2 obr. 28, o długości 9 m, powierzchni strefy kontrolowanej 9 m² co do działki ewid. nr 314/2 obr. 28, posadowionej na głębokości min. 0,8 m pod powierzchnią terenu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności, o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki