Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2023r. po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.9.2023 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0168 Zakopane, jednostka ewidencyjna Zakopane, oznaczonej jako działka ewid. nr 131, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. realizację celu publicznego w ramach projektu Budowa stacji dwutransformatorowej wnętrzowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Zakopane Bory” obejmującego budowę sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV – przewiert sterowany.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.9.2023 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zakopane, dnia 21 listopada 2023r.

z up. STAROSTY
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

 

Treść decyzji GN.6853.9.2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości z możliwością pobrania znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (SKM_C224e23112110020.pdf)Decyzja GN.6853.9.20233460 kB

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska, oznaczonej jako dz. ewid. nr 882/2 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Poprawa pewności zasilania Odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej - sieci kablowej SN15kV wraz ze współbieżną siecią teletechniczną, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN15kV. Łączna długość projektowanej sieci kablowej to 97,3 m, powierzchni strefy kontrolowanej 96,8 m². Obszar potrzebny do wykonania zadania to 335 m².

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 8 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zakopane, dnia 13 listopada 2023 r.

z up. STAROSTY
 NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustawy decyzji o ograniczeniu sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Suche, jednostka ewid. Poronin oznaczonej jako dz. ewid. nr 109/8 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV oraz powiązań z istniejącą siecią nn0,4kV w miejscowości Suche Mineralna” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej- dwunapięciowej SN/nN 15/0,4kV o długości 4,1 m, powierzchni strefy kontrolowanej 10,5m².

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności, o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zakopane, dnia 13 listopada 2023r.

z up. STAROSTY
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego prostuje omyłkę pisarską w treści wykazu zamieszczonego w dniu 3 listopada 2023 roku, dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

W wykazie, Lp. 2., kolumna 10 - Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy, napisano:

„Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 31 grudnia 2026 r. w oparciu o zapisy Uchwały Nr XLIX/346/23 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 2 listopada 2023 r."

W wykazie ma być:

„Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu na okres do 31 grudnia 2026 r. w oparciu o zapisy Uchwały Nr XLIX/346/23 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 2 listopada 2023 r."

Sprostowanie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, na stronie internetowej Starostwa www.powiat.tatry.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego https://bip.malopolska.pl/spzakopane.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiat.tatry.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego, podany został do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Starosta Tatrzański

 mgr inż. Piotr Bąk