Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) i art. 8, art. 113 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie ”zezwolenia na budowę sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV– przewiert sterowany w formie decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zakopane 0168, jedn. ewid. Zakopane oznaczonej jako dz. ewid. nr 131 dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi Księgę Wieczystą nr NS1Z/00036135/4.”

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności, o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Starosty
p.o. Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Maciej Janicki

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. działającą przez pełnomocnika Pana Konrada Kaźmierczaka, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.32.2023) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. ewid. nr 1869/4, 1854/2, 1849/2, 2323/1 obr. 0203 Gliczarów Górny, gmina Biały Dunajec oraz oznaczonej jako dz. ewid. nr 12515/1, 12655 obr. 0201 Biały Dunajec, gmina Biały Dunajec poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz ze światłowodem w celu realizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustaleniami decyzji Wójta Gminy Biały Dunajec nr B.6733.05.2023 z dnia 23.05.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz ze światłowodem. Długość projektowanej sieci kablowej to:

- 1,5 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 1,5 m² co do działki ewid. nr 1869/4 obr. 0203 Gliczarów Górny;

- 4 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 4 m² co do działki ewid. nr 1854/2 obr. 0203 Gliczarów Górny;

- 70 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 70 m² co do działki ewid. nr 1849/2 obr. 0203 Gliczarów Górny;

- 856 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 856 m² co do działki ewid. nr 2323/2 obr. 0203 Gliczarów Górny;

- 810 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 810 m² co do działki ewid. nr 12515/1 obr. 0201 Biały Dunajec;

- 100 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 100 m² co do działki ewid. nr 12655 obr. 0201 Biały Dunajec.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Działki ewid nr 1869/4, 1854/2, 1849/2, 2323/2 obr. 0203 Gliczarów Górny, gmina Biały Dunajec oraz działki ewid. nr 12515/1, 12655 obr. 0201 Biały Dunajec, gmina Biały Dunajec zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, znajdują się we władaniu:

  • Gminy Biały Dunajec

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B - pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a także w dzienniku internetowym www.infobublikator.pl

Zakopane, dnia 11 października 2023 r.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański zawiadamia, że w dniu 10 października 2023r. po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.8.2023 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0168 Zakopane, jednostka ewidencyjna Zakopane, oznaczonej jako działka ewid. nr 76/4, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. realizację celu publicznego w ramach projektu Budowa stacji dwutransformatorowej wnętrzowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Zakopane” obejmującego budowę sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV – przewiert sterowany.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.9.2022 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia
w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zakopane, dnia 10 października 2023r.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

 

Treść decyzji GN.6853.8.2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wraz z załącznikami do decyzji z możliwością pobrania znajduje się poniżej.

 

Pliki do pobrania
Pobierz plik (SKM_C224e23101013410.pdf)Decyzja GN.6853.8.20233474 kB

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański zawiadamia, że w dniu 10 październik 2023r. po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.17.2023 orzekająca o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0401 Kościelisko, oznaczonej jako działka ewid. nr 1203/2, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym, w sprawie budowy nowej infrastruktury technicznej- sieci napowietrznej nN0,4kV oraz rozbiórkę istniejącej sieci napowietrznej starego typu w ramach zadania pt.: „Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Kościelisko ul. Rysulówka.”

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.17.2023 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 15, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zakopane, dnia 10 październik 2023r.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

Treść decyzji GN.6853.17.2023 o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z możliwością pobrania znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (6853.17.2023 TAURON  DECYZJA o odmowie ograniczenia jest zarządca drogi październik  2023.pdf)Decyzja GN.6853.17.2023268 kB

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuję, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 106, jedn. ewid. Zakopane, oznaczonej jako dz. ewid. nr 83 na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Przebudowa linii 15kV na kablową wraz z wymianą linii kablowej 15kV relacji st. tr. KRT5004 URM – st. tr. KRT5275 Pardałówka 1” obejmującego budowę nowej sieci energetycznej w wersji kablowej wraz ze współbieżną siecią światłowodową o długości 72,5 m, powierzchni strefy kontrolowanej 72,5 m². Obszar potrzebny do wykonania zadania to 497 m².

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności, o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 8 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zakopane, dnia 10 października 2023 r.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki