Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Gazowniczy w Krakowie działającą przez pełnomocnika Sandrę Machowską, pracownika Grupy INSTALBUD Sp. z o.o. Sp.k., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.39.2023) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczeniu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka(i) nr 236/2 o pow. 0,24a, powierzchnia nieruchomości do zajęcia: 236/2 – 1,2m2 (1,2 * 1m2) obręb 009, jednostka ewidencyjna: Zakopane obejmującego udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości: prac związanych z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE celem zasilenia obiektów na działkach nr 236/1, 236/2, 238/5, 238/6, oraz budową gazociągu średniego cieśnienia dn 25PE celem zasilenia obiektu na działce nr 238/6 służących do zrealizowania inwestycji celu publicznego. Łączna długość projektowanej infrastruktury technicznej na tej działce to 1,2 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 1,2 m² (średnio 0,5 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 1 m). Obszar potrzebny do wykonania zadania to 3,6 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Dla nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. 236/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zakopanem księga wieczysta NS1Z/00050200/4, w której jako właściciele wpisani są

 • Tadeusz Gąsienica Roj Stanisława i Katarzyny w 21/224 części;
 • Katarzyna Roj Gąsienica Wojciecha i Marii w 7/224 części:
 • Helena Walczak Wojciecha Marii w 6/48 części;
 • Bronisława Ślimak Wojciecha Marii w 6/48 części;
 • Zofia Ciułacz Wojciecha Marii w 6/48 części;
 • Aniela Karpiel Wojciecha Marii w 6/48 części;
 • Antonina Ślimak Wojciecha Marii w 6/48 części;
 • Maria Karpiel Jana i Marii w 6/48 części;
 • Stanisław Janik Józefa i Anny w 2/48 części;
 • Helena Sieczka Józefa i Anny w 2/48 części;
 • Józef Janik Józefa i Anny w 2/48 części.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B - pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Zakopane, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2023r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1722) informuję, że w dniu 4 kwietnia 2024r. została wydana decyzja znak GN.6821.17.2023 w sprawie nabycia przez Gminę Bukowina Tatrzańska, prawa własności działki ewid. nr 6568 obr. 0302 Białka Tatrzańska, w jednostce ewidencyjnej Bukowina Tatrzańska, o nieuregulowanym stanie prawnym, użytkowanej jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Z treścią ww. decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6821.17.2023 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 15, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Jednocześnie informuję, iż w myśl art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszcza o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.

 

Starosta Tatrzański

mgr inż. Piotr Bąk

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

Starosta Tatrzański
zawiadamia, że w dniu 28 marca 2024 r.

po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.25.2023 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jednostka ewidencyjna Bukowina Tatrzańska, oznaczonej jako działka ewid. nr 54/1, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. realizację celu publicznego w ramach projektu „Poprawa pewności zasilania odbiorców na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej - dwutorowa sieć napowietrzna SN15kV wraz ze współbieżną siecią teletechniczną w miejscu istniejącej sieci napowietrznej SN15kV.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.25.2023 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego  w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego. 

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

z up. STAROSTY
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Decyzja GN.6853.25.2023.pdf)Decyzja GN.6853.25.2023.pdf3369 kB

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

Starosta Tatrzański
zawiadamia, że w dniu 28 marca 2024 r.

po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.24.2023 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jednostka ewidencyjna Bukowina Tatrzańska, oznaczonej jako działka ewid. nr 50/1, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. realizację celu publicznego w ramach projektu „Poprawa pewności zasilania odbiorców na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej - dwutorowa sieć napowietrzna SN15kV wraz ze współbieżną siecią teletechniczną w miejscu istniejącej sieci napowietrznej SN15kV.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.24.2023 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego
za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

z up. STAROSTY
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Decyzja GN.6853.24.2023.pdf)Decyzja GN.6853.24.2023.pdf3476 kB

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.1.5.2024) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Suche, jedn. ewid. Poronin, oznaczonej jako dz. ewid. nr 15435/4 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV linii kablowej 15kV oraz powiązań z istniejącą siecią nN 0,4kV w miejscowości Sucha Mineralna” obejmującego budowę nowej sieci energetycznej – wymianę istniejącej sieci napowietrznej starego typu (nieizolowanej) na sieć dwunapięciową pełnoizolowaną oraz budowę nowych sieci napowietrznych nN0,4kV pełno izolowanych i rozbiórkę istniejących sieci napowietrznych nN0,4kV starego typu. Łączna długość projektowanej infrastruktury technicznej na tej działce to 14,3 m dla sieci energetycznej dwunapięciowej SN/nN 15/0,4kV oraz 13,9 m dla sieci napowietrznej nN0,4kV, powierzchnia strefy kontrolowanej 76,4 m² (średnio 1,3 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 2,6 m). Obszar potrzebny do wykonania zadania to 225 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Nieruchomość oznaczona jako dz. ewid. 15435/4 odpowiada p.gr.l.kat 15435/10, objętej wykazem hipotecznym LWH 40 gm. kat. Zubsuche (utracił moc prawną), w której prawo własności wpisane jest na rzecz:

 • Stanisława Tylki Jędrzeja do 2/28 części;
 • Karolina Tylka Jędrzeja do 2/28 części;
 • Jana Chrapkiewicza do 1/7 i do 1/28 części;
 • Katarzyny z Wykrętów Chrapkiewiczowej do 1/7 i do 1/28 części;
 • Michaliny z Cipków Buńda do 1/2 części.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, wpisane jest władanie na zasadach samoistnego posiadania na rzecz:

 • Gminy Poronin

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B - pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Zakopane, dnia 27 marca 2024 r.