Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 124, 124a, 113 ust. 6 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023r., poz. 344), po rozpatrzeniu złożonego wniosku

orzekam

 1. O ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. 1936 obręb Kościelisko, poprzez udzielenie zezwolenia spółce SEWIK TKGK Sp. z o.o. na wykonanie prac związanych z realizacją celu publicznego w ramach zadania „Budowa dwóch rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej, w rejonie ulicy Królewska i Nędzy Kubińca w Kościelisku.” Przy czym:
  1. długość odcinka kanalizacji sanitarnej:
   • rurociąg oznaczony punktami A-B- wynosi 41,61m, rurociąg oznaczony punktami C-D- wynosi 41,04m,
   • pole powierzchni zajęcia czasowego na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej- wynosi 0,0111 ha,
   • pole powierzchni zajęcia trwałego na czas eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej- wynosi 0,0111 ha
    zgodnie z załącznikiem graficznym „Mapa do celów prawnych do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości” przyjęta do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod identyfikatorem P.1217.2021.405” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
  2. ograniczenie sposobu korzystania polega w szczególności na dostępie do nieruchomości na czas wykonania prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej; dostępie do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, naprawą, remontem, modernizacją, wymianą oraz usuwaniem awarii ww. sieci, na części nieruchomości niezbędnej do wykonania tych czynności.
 2. O zobowiązaniu spółki SEWIK TKGK Sp. z o.o. do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu inwestycji.

 

Treść decyzji wraz z uzasadnieniem i załącznikiem dostępna do pobrania poniżej

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie 28, jedn. ewid. Zakopane, działka ewid. nr 314/3 oraz 359/2 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Przebudowa linii napowietrznej 15kV na kablową na osiedlu Huty, Cyrhla, Hrube Wyżne i Hrube Niżne w Zakopanem” obejmującego budowę sieci kablowej średniego napięcia 15kV o długości 41 m, powierzchni strefy kontrolowanej 40 m² co do działki ewid. nr 359/2 obr. 28, o długości 9 m, powierzchni strefy kontrolowanej 9 m² co do działki ewid. nr 314/2 obr. 28, posadowionej na głębokości min. 0,8 m pod powierzchnią terenu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności, o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Maciej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Tabela z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zamieszczona jest poniżej w załączniku nr 1, nr 2 i nr 3 z możliwością pobrania.

 

 

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.8.2023) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie 0168, jedn. ewid. Zakopane, działka ewid. nr 76/4 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Budowa stacji dwutransformatorowej wnętrzowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Zakopane Bory” obejmującego budowę sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV- przewiert sterowany, o długości 3,6 m, powierzchni strefy kontrolowanej 3,6 m² posadowionej na głębokości min. 1,2 m pod powierzchnią terenu. Obszar potrzebny do wykonania zadania to 108 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Działka nr 76/4 obr. 0168 Zakopane objęta jest księgą wieczystą NS1Z/00066932/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, którzy jako właściciele wpisani są m.in.:

 • Agnieszka Gąsienica- Ciułacz Piotra i Zofii w 66/216, nie żyje;
 • Antonina Janik Piotra i Zofii w 4/216 części, nie żyje;
 • Wojciech Janik Piotra i Zofii w 21/216 części, nie żyje;
 • Stanisław Janik Antoniny w 60/216 części, nie żyje;
 • Zofia Janikowa w 8/216 części, w ewidencji gruntów jak i w KW 66932 brak jakichkolwiek danych;

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B - pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Zakopane, dnia 13 kwietnia 2023r.

Z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Maciej Janicki

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Kościelisko, działka ewid. nr 1936 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Budowa dwóch rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej, w rejonie ulicy Królewska i Nędzy Kubińca w Kościelisku.” Długość odcinka kanalizacji sanitarnej: rurociąg oznaczony punktami A-B- 41,61m, rurociąg oznaczony punktami C-D- 41,04m. Pole powierzchni zajęcia czasowego na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej- 0,0111 ha, pole powierzchni zajęcia trwałego na czas eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej- 0,0111 ha. Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności, o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem
ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. STAROSTY
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Maciej Janicki