Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) w związku z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2023r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1722) informuję, że w dniu 5 czerwca 2024r. została wydana decyzja znak GN.6821.2.6.2024 w sprawie nabycia przez Gminę Bukowina Tatrzańska, prawa własności działki nr 2638/1 obr. 0303 Brzegi, w jednostce ewidencyjnej Bukowina Tatrzańska, o nieuregulowanym stanie prawnym, użytkowanej jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Z treścią ww. decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6821.2.6.2024 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 15, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Jednocześnie informuję, iż w myśl art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszcza o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344, ze zm.) Starosta Tatrzański ogłasza się, że do wydzierżawienia na okres 3 lat została przeznaczona nieruchomość:

  1. Część działki ewid. 12790, obr. 201 Biały Dunajec o powierzchni 2,5385 ha (powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 0,0590 ha), obj. księgą wieczystą NS1Z/00065261/8, stanowiąca własność Skarbu Państwa.
  1. Oddanie w dzierżawę opisanej w pkt 1 nieruchomości następuje w celu prowadzenia kulturowego wypasu owiec.
  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.
  1. Czynsz dzierżawy należny Skarbowi Państwa z tytułu udostępnienia terenu wynosi: 2 177,10 brutto rocznie.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 124a i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Tatrzański zawiadamia, że w dniu 29 maja 2024 r. po rozpatrzeniu wniosku spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GN.6853.6.2021 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zakopane 0012, jedn. ewid. Zakopane, oznaczonej jako dz. ewid. nr 582 dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi Księgę Wieczystą nr NS1Z/00003410/6 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Przebudowa linii 15kV na kablową wraz z wymianą linii kablowej 15kV relacji st. tr. KRT5004 URM – st. tr. KRT5275 Pardałówka 1” obejmującego budowę nowej sieci kablowej średniego napięcia 15kV wraz ze współbieżną siecią światłowodową, rozbiórkę istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV wraz z podbudową oraz demontaż lub umartwienie istniejącej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6853.6.2021 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 124, 124a, 113 ust. 6 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), po rozpatrzeniu złożonego wniosku umarzam jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. ewid. nr 1869/4, 1854/2, 1849/2, 2323/1 obr. 0203 Gliczarów Górny, gmina Biały Dunajec oraz oznaczonej jako dz. ewid. nr 12515/1, 12655 obr. 0201 Biały Dunajec, gmina Biały Dunajec i nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Podaniem z dnia 07 lipca 2023 r., Pan Konrad Kaźmierczak, działający w imieniu spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 06 czerwca 2023 r., wystąpił do tut. Organu z wnioskiem dotyczącym wydania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. ewid. nr 1869/4, 1854/2, 1849/2, 2323/1 obr. 0203 Gliczarów Górny, gmina Biały Dunajec oraz oznaczonej jako dz. ewid. nr 12515/1, 12655 obr. 0201 Biały Dunajec, gmina Biały Dunajec poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz ze światłowodem w celu realizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustaleniami decyzji Wójta Gminy Biały Dunajec nr B.6733.05.2023 z dnia 23.05.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz ze światłowodem oraz o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości i nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Decyzją z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak: GN.6853.32.2023 Starosta Tatrzański orzekł o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid. nr 1869/4, 1854/2, 1849/2, 2323/2 obr. 0203 Gliczarów Górny, gmina Biały Dunajec oraz oznaczonej jako działki ewid. nr 12515/1, 12655 obr. 0201 Biały Dunajec, gmina Biały Dunajec, poprzez udzielenie zezwolenia spółce PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz ze światłowodem w celu realizacji inwestycji celu publicznego, przy czym na:

  1. działce ewid. nr 1869/4 obr. 0203 Gliczarów Górny powierzchnia strefy kontrolowanej sieci kablowej wynosi kontrolowanej 1,5 m2 (0,5 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 1 m), powierzchnia zajętości na czas prowadzenia prac wynosić będzie 4,5 m² i mieści się w całości na przedmiotowej działce ewidencyjnej zgodnie z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (ark. nr 22/27) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
  2. działce ewid. nr 1854/2 obr. 0203 Gliczarów Górny powierzchnia strefy kontrolowanej sieci kablowej wynosi kontrolowanej 4 m2 (0,5 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 1 m), powierzchnia zajętości na czas prowadzenia prac wynosić będzie 12 m² i mieści się w całości na przedmiotowej działce ewidencyjnej zgodnie z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (ark. nr 22/27) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
  3. działce ewid. nr 1849/2 obr. 0203 Gliczarów Górny powierzchnia strefy kontrolowanej sieci kablowej wynosi kontrolowanej 70 m2 (0,5 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 1 m), powierzchnia zajętości na czas prowadzenia prac wynosić będzie 145 m² i mieści się w całości na przedmiotowej działce ewidencyjnej zgodnie z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (ark. nr 22/27) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
  4. działce ewid. nr 2323/2 obr. 0203 Gliczarów Górny powierzchnia strefy kontrolowanej sieci kablowej wynosi kontrolowanej 856 m2 (0,5 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 1 m), powierzchnia zajętości na czas prowadzenia prac wynosić będzie 2568 m² i mieści się w całości na przedmiotowej działce ewidencyjnej zgodnie z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (ark. nr 22/27) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji oraz z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (ark. nr 21/27) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji;
  5. działce ewid. nr 12515/1 0201 Biały Dunajec powierzchnia strefy kontrolowanej sieci kablowej wynosi kontrolowanej 810 m2 (0,5 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 1 m), powierzchnia zajętości na czas prowadzenia prac wynosić będzie 2430 m² i mieści się w całości na przedmiotowej działce ewidencyjnej zgodnie z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (ark. nr 21/27) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji oraz załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (ark. nr 20/27) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej decyzji ;
  6. działce ewid. nr 12655 0201 Biały Dunajec powierzchnia strefy kontrolowanej sieci kablowej wynosi kontrolowanej 100 m2 (0,5 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 1 m), powierzchnia zajętości na czas prowadzenia prac wynosić będzie 289 m² i mieści się w całości na przedmiotowej działce ewidencyjnej zgodnie z załącznikiem graficznym Projekt Zagospodarowania Terenu (ark. nr 16/27) stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

Ograniczenie sposobu korzystania polega w szczególności na dostępie do nieruchomości na czas wykonania prac związanych z budową nowej infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej; dostępie do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, naprawą, remontem, modernizacją, wymianą oraz usuwaniem awarii ww. sieci, na części nieruchomości niezbędnej do wykonania tych czynności. W decyzji orzeczono również o zobowiązaniu spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu inwestycji.

Odnosząc się do wniosku Spółki o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, objętej decyzją Starosty Tatrzańskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, w trybie art. 124 ust.la ustawy stwierdzam, że:

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Decyzja z dnia 23 kwietnia 2024 r. GN.6853.32.2023 ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości, będąca przedmiotem wniosku o niezwłoczne zajęcie stała się ostateczna dnia 24 maja 2024 r. i z tym dniem podlega wykonaniu.

Gdy decyzja staje się ostateczna podlega wykonaniu, a strona, która ją otrzymała ma pełną swobodę działania w zakresie praw przyznanych jej przedmiotową decyzją.

W tym stanie faktycznym i prawnym postępowanie w sprawie wydania decyzji na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu.

Wobec faktu, iż w postępowaniu prowadzonym przed tut. organem nie zostały zebrane nowe, nieznane do tej pory stronom dowody, z którymi mógłby się zapoznać przed wydaniem niniejszej decyzji, odstąpiono od zawiadomienia stron o możliwości wypowiedzenia się w trybie ad. 10 k.p.a.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało orzec jak w sentencji decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego, w terminie 14-stu dni, licząc od dnia jej doręczenia. Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 KPA).

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0504 Suche, jedn. ewid. Poronin, oznaczonej jako dz. ewid. nr 15436/3 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV linii kablowej 15kV oraz powiązań z istniejącą siecią nN 0,4kV w miejscowości Suche Mineralna” obejmującego budowę nowej sieci energetycznej – wymianę istniejącej sieci napowietrznej starego typu (nieizolowanej) na sieć nowego typu – izolowaną, bez zmiany przebiegu infrastruktury technicznej. Łączna długość projektowanej infrastruktury technicznej na tej działce to 29,1 m, powierzchnia strefy kontrolowanej 74,5 m² (średnio 1,3 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 2,6 m). Obszar potrzebny do wykonania zadania to 212 m².

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności, o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 8 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.